สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 


         สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลฯในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 


        สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 


      โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราช ประธานในพิธีฯ เมตตาประทานพระสัมโมทนียกถา โดยมีใจความว่า “คุณธรรมสำคัญร่วมกันประการหนึ่ง คือ “ความกตัญญูกตเวที” ซึ่งหมายถึงการระลึกถึงคุณความดีที่บุคคลอื่นมีกับตน แล้วจึงตอบแทนคุณ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนไว้ว่า มีบุคคลสองจำพวกที่หาได้ยาก กล่าวคือ “บุพการี” ผู้กระทำคุณให้แก่ผู้อื่นก่อน  และ “กตัญญูกตเวที” ผู้รู้คุณและสนองคุณท่าน ” สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นบุพการีของสัตว์โลก ทรงเป็นบุพการีของเหล่าพุทธบริษัท ทรงชี้ทางแห่งความถูกต้องดีงามให้อย่างไม่เลือกหน้าโดยไม่ทรงปรารถนาสิ่งใดตอบแทน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ก็ทรงเป็นบุพการีของชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความสุขความเจริญของพสกนิกร โดยไม่ทรงปรารถนาสิ่งใดตอบแทน อาตมาภาพจึงขอฝากข้อคิดเป็นคำถามไว้ว่า ชาวพุทธและชาวไทยในทุกวันนี้เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีแล้วหรือยัง หากท่านทั้งหลายมีใจจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขอจงประพฤติตนอยู่ในธรรมนองคลองธรรม ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หากทำได้เช่นนั้นท่านทั้งหลายย่อมได้ชื่อว่ากตัญญูกตเวที เป็นบุคคลหาได้ยาก ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ...”