สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศน.จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

ศน.จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ


 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ


       เมื่อวันที่ 31 มีนาคม  ที่ผ่านมา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดภาษี เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีพระครูอนุกูล พัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดภาษี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และองค์แสดงพระธรรมเทศนา และนางศรีนวล ลัภกิตโร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้แทนอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา รวมถึงองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

      โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ฟื้นฟูโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะขึ้น ซึ่งต้องการให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เพราะถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้พบพระภิกษุสงฆ์ รับฟังและน้อมนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ และนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและยังได้ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนนุ่งขาว รักษาศีล 5 ทุกวันพระ อีกด้วย