สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สามเณรภาคฤดูร้อน ออกบิณฑบาต ณ ชุมชนทุ่งกง

สามเณรภาคฤดูร้อน ออกบิณฑบาต ณ ชุมชนทุ่งกง


     นอกจากนี้สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น ก็ได้ออกบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยม ณ ชุมชนทุ่งกง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


  คณะสงฆ์พร้อมด้วยสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น ได้ออกบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยม ณ ชุมชนทุ่งกง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีพี่ๆ ทหาร ตำรวจ ให้ความดูแลและคุ้มครองตลอดสายบิณฑบาต


      สำหรับการออกบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยมในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนในพื้นที่ได้มีโอกาสสั่งสมบุญกับสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญ   นอกจากนี้การทำบุญตักบาตรต่อพระภิกษุสามเณร สาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังเป็นอริยประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน  ถือว่าเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ เป็นแบบแผนอันดีของบรรพบุรุษไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล  ที่นำมาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริง