สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการอบรมธรรมะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

   


         เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ภาคนครหลวง ๕ร่วมกับศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย จัดโครงการอบรมธรรมะและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ให้กับเจ้าหน้าที่ Stamford University ณ Stamford Universityโดยมีจุดประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมีโอกาสปฏิบัติธรรม และฟังธรรม ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน