สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดโครงการองค์กรเปี่ยมสุขให้กับกลุ่มบริษัท INN

 

   
         เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กลุ่มบริษัท INN สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกับศูนย์เผยแผ่ธรรมะ วัดพระธรรมกาย จัดอบรมบุคลากรในโครงการองค์กรเปี่ยมสุข ที่หมู่บ้านอาสาสมัคร วัดพระธรรมกาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานในหน้าที่และสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข รวมทั้งฝึก การควบคุมจิตใจ เพื่อให้มีกำลังใจในการทำงานยิ่งๆ ขึ้นไป  
        กิจกรรมประกอบด้วยการฝึกสมาธิเบื้องต้น ฟังธรรม ประชุมกลุ่ม ชมบริเวณวัด และร่วมกันถวายภัตตาหาร

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร