สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่


  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่, และพิธีหล่อเทียนพระพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา


      สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย, กล่าวคำอาราธนาศีล 5 ก่อนที่ตัวแทนผู้ปกครองพระธรรมทายาท จะได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, และในโอกาสนี้พระอาจารย์พรมสรร อภิวฑฺฒโน ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลี, จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำปานะแด่พระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง และพระธรรมทายาท กว่า 25 รูป


    นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ก็ได้จัดงานบุญพิธีปุพพเปตพลี เนื่องในวันพระ โดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และแสดงธรรม 1 ธรรมาสน์ เรื่อง “การอธิษฐานจิตของพระมหากัจจายนะ” โดยพระธรรมทายาทอุทาน อาวุธปญฺโญ, ส่วนกัลยาณมิตรกัณฑิมา ฉมามหัทธนา ได้นำกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน, กัลยาณมิตรฐิติพร อุดมรัตน์ ได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน


      จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ซึ่งประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า ได้แก่ กัลยาณมิตรพิมลศิริ  คฑาวุธพูนพันธ์และ, กัลยาณมิตรวิภา เอี้ยนไทยสง 


      ต่อมาจึงเป็นพิธีหล่อเทียนพระพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งพระอาจารย์พรมสรร อภิวฑฺฒโน ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิต พร้อมทั้งนำประกอบพิธีหล่อเทียนพระพุทธเจ้าเป็นปฐมเริ่ม 


      และในช่วงค่ำทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นพระอาจารย์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันจุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชา และเวียนประทักษิณรอบแท่นประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อระลึกถึงวันที่บังเกิดขึ้นครบทั้งสามประการของพระรัตนตรัย