สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมบำรุงศาสนสถาน ณ วัดใหม่นพรัตน์

กิจกรรมบำรุงศาสนสถาน ณ วัดใหม่นพรัตน์


     พุทธบุตรพระธรรมยาตรา ได้รวมใจทำกิจกรรมบำรุงศาสนสถาน ณ วัดใหม่นพรัตน์ ร่วมกับชุมชนและนักเรียน


       พระธรรมยาตราในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ได้ร่วมกับชุมชน และนักเรียนจากโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ พร้อมด้วยคณะผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันทำความสะอาดวัดใหม่นพรัตน์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้นับเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนได้เป็นอย่างดี คุณงามความดีที่ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบรักษ์บวร  รักษ์ศีล 5 ได้ขยายสู่ชุมชนต่างๆ สร้างกระแสการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในวงกว้าง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นโอกาสดีที่ทำให้ชาวพุทธ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ถือเป็นประการการณ์ที่มีคุณค่าของคนยุคใหม่ ที่จะได้ภาพทรงจำ และความประทับใจ ทั้งนี้ยังเป็นการปลูกฝังเรื่องบุญกุศลให้กับเด็กได้รักบุญกลัวบาป รักในการทำความดี จากการทำกิจกรรมงานบุญ


        และกิจกรรมพระพุทธศาสนาจะสำเร็จอย่างงดงาม ต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชนรอบวัด เพราะการทำนุบำรุงวัดวาอารามแต่ละแห่งให้รุ่งเรืองอย่างถาวร ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน ด้วยเหตุนี้พุทธบุตรธรรมยาตรา ได้เข้ามาทำนุบำรุงศาสนสถาน เพื่อสร้างต้นแบบที่ดีงามให้ชาวพุทธได้เห็นเป็นตัวอย่าง และนำไปสู่การปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นที่มาของการทำความสะอาดเสนาสนะภายในวัดใหม่นพรัตน์และวัดอีกหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไป