สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน)

 

      


           ปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน)  เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน) ได้จัดปฏิบัติธรรมหลักสูตรACADEMY OF LIFE : EXECUTIVE MEDITATION PROJECT รุ่นที่ ๘ เป็นรูปแบบการปฏิบัติธรรมและการศึกษาธรรมะไปพร้อมๆ กัน ณ ภูวนาลี รีสอร์ท โดยมีพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (M.D., Ph.D.) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นพระอาจารย์พิเศษ ผู้ร่วมโครงการจะได้ฝึกสมาธิ และเรียนรู้ศาสตร์แห่งการดำเนินชีวิตให้สมบูรณ์ตามแนวพุทธวิธี     สนใจเข้าร่วมโครงการ โทร. ๐๘๕-๑๔๑-๒๒๒๒, ๐๘๗-๕๑๖-๗๔๔๔, ๐๘๙-๖๘๕-๔๓๘๕ รุ่นที่ ๙ วันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๒๒ - ๒๕ ตุลาคม รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๑๙ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร