สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต ๑

 

      
 

        สัมมนาโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต ๑ จัดสัมมนาผู้นำนักเรียนด้านคุณธรรม ในโครงการ คุณธรรมนำความรู้สู่วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ณ  ห้อง SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
การสัมมนาในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างกระแสการทำความดีให้กับนักเรียนในโรงเรียนและนำคุณธรรมกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ผู้ร่วมสัมมนามีคณะครูอาจารย์และนักเรียนกว่า ๕๐๐ คน จาก ๑๐๐ โรงเรียน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร