สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ณ วัดสายสุวพรรณ

มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ณ วัดสายสุวพรรณ


     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  เป็นประธาน มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชน สู้ภัยโควิด-19 ณ วัดสายสุวพรรณ จังหวัดปทุมธานี


     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดสายสุวพรรณ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เมตตาเป็นประธานในการ “มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค สู้ภัยโควิด-19” ให้กับประชาชน ซึ่งดำเนินงานโดย คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ของจังหวัดปทุมธานี โดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ซึ่งมีประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จำนวน 200 คน และประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จำนวน 200 คน รวมเป็นจำนวน 400 คน  เข้ารับเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร, อาหารแห้ง, นมกล่อง, ไข่ไก่, อาหารปรุงสุกใหม่ และแอลกอฮอล์ล้างมือ ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์, บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน), มูลนิธิธรรมกาย และผู้มีจิตศรัทธา พร้อมมอบผักบุ้ง และกระเพรา ปลอดสารพิษ ผลิตผลจากสวนเกษตรอินทรีย์ของวัดพระธรรมกายอีกด้วย


       นอกจากนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ส่งแรงใจ ช่วยเหลือประชาชน สู้ภัยโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย  การประกอบอาชีพ  การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตบนฐานความปกติใหม่ (New Normal) อย่างกะทันหัน   ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จึงได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายฯ ภายใต้การดำเนินงานแบบบูรณาการ โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล, โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้าด้วยกัน ซึ่งบรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความปลาบปลื้มปีติทั้งผู้ให้และผู้รับ