สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อบรมสมาธิ

          

              

 

      


             เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และภาคนครหลวง ๗  ร่วมกับ ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย จัดโครงการอบรมพนักงาน รุ่นที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ณ โรงแรมสักภูเดือน เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา และมีศีลธรรมควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตและการทำงาน

 

   

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร