สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.บ้านหนองหัวยาง จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.บ้านหนองหัวยาง จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


630919_42.jpg

      โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 58 จบ ในชั่วโมงสอนศีลธรรมในโรงเรียน


630919_41.jpg

      อาจารย์ชูศรี ยัญทิพย์ ครูอาสาจังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวยาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมในชั่วโมงสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งในครั้งนี้มีนักเรียนห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 52 คน ครู 6 คน รวม 58 คน ร่วมกิจกรรม โดยนักเรียนทุกคนได้นั่งสมาธิ ฟังธรรมะ และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคนละ 1 จบ รวม 58 จบ ซึ่งนอกจากนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้บทฝึกที่ 6,7 คือ การนั่งสมาธิ และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้ว ยังได้ร่วมเล่นเกมฝึกสติ ร่วมกันทำความสะอาดห้องประชุมและห้องน้ำ ก่อนที่จะได้ให้นักเรียนบอกความรู้สึกหลังจากทำความสะอาดห้องประชุมและห้องน้ำ


630919_40.jpg

     สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดีงาม และมีความประพฤติที่เรียบร้อย