สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่ายอบรมศีลธรรม รร. นราธิวาส

ค่ายอบรมศีลธรรม รร. นราธิวาส


630919_51.jpg

นักเรียนโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าค่ายอบรมศีลธรรม พร้อมทั้งได้ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


630919_50.jpg

     คณะพระอาจารย์ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส และคณะวิทยากร ได้จัดค่ายอบรมศีลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนนราธิวาส ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-5 จำนวน 250 คน โดยพระอาจารย์และคณะวิทยากรได้สอนให้นักเรียนรู้จักการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และความดีสากล 5 ประการ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งได้เทศน์สอนธรรมะอันทรงคุณค่า ก่อนที่จะได้นำนักเรียนนั่งสมาธิ เพื่อทำใจให้สงบนิ่ง พร้อมที่จะเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทีมงานได้ให้การอบรมในครั้งนี้ 


630919_53.jpg

     จากนั้นน้อง ๆ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ พับเก็บเสื้อผ้า ทำความสะอาดห้องประชุม  ซึ่งทุกคนต่างให้ความร่วมมือและสนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เพราะทุกกิจกรรมได้สอดแทรกความรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยค่ะ
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้น้องๆได้รับทั้งความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะที่บ้านและที่โรงเรียน และยังรู้จักรักบุญกลัวการทำบาป รักความสะอาด มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ อันจะส่งผลต่อการเรียนที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรม ผ่านการฟังธรรมะ และการเข้าฐานกิจกรรม  ถือเป็นการเชื่อมหลัก "บ้าน โรงเรียน วัด" ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นหลักการใช้ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

 

630919_52.jpg