สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

แจ้งข่าวบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว ประเทศสวีเดน

                          

     

 

      

                       

                เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พระอาจารย์จากวัดพุทธโกเธนเบิร์กได้แจ้งข่าวบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว ๓๐๐,๐๐๐ องค์ และบุญถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด แก่คณะกัลยาณมิตรชาวไทยและชาวสวีเดน และแสดงธรรมเรื่องการสร้างเจดีย์ในพระพุทธศาสนา จากนั้น คณะกัลยาณมิตรได้ชมสื่อสร้างองค์พระปิดเจดีย์และถวายปัจจัยทำบุญสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด