สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ ๑๖

                                

     

 

      

 

         เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ถึง ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กองบริหารงานอาสาสมัคร สำนักศรัทธาภิบาล จัดโครงการ อบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ ๑๖ ขึ้น ณ สภาธรรมกายสากล โดยมีนักเรียนหญิงอายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี จำนวน ๒๐๐ คนเข้าร่วมการอบรม การอบรมในโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดี มีจิตอาสาในการช่วยงานพระพุทธศาสนาในอนาคต ทุกกิจกรรมในการอบรมมุ่งเน้นการนำมาปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน