ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 30 ธค. พ.ศ.2565

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สวดมนต์ให้องค์ภา, สวดมนต์ถวายองค์ภา, องค์ภา, พชฺรกิตฺติยาภาราชธีตุวรทานคาถา

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย และศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก
เจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา 

เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เวลา 07.30 น. และ 19.00 น. เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
ณ ห้องเทวสภา อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์
และขอเชิญชวนประชาชน ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ในเวลา 19.00 น.
ทุกวันพร้อมกันทั่วโลก ร่วมพิธี ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ หรือร่วมพิธีออนไลน์ ทาง www.gbnus.com และ zoom072.com

 

วัดพระธรรมกายประพันธ์บทภาษาบาลีพิเศษสวดถวายพระพร
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สวดมนต์ให้องค์ภา, สวดมนต์ถวายองค์ภา, องค์ภา, พชฺรกิตฺติยาภาราชธีตุวรทานคาถา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สวดมนต์ให้องค์ภา, สวดมนต์ถวายองค์ภา, องค์ภา, พชฺรกิตฺติยาภาราชธีตุวรทานคาถา

 

พชฺรกิตฺติยาภาราชธีตุวรทานคาถา

     โสภคฺคา กิตฺติยาภา ยา ราชธีตา สิรินฺธรา
จกฺกิวเส นรินฺทสฺส ทสมสฺส ปิยงฺกุรา 
สา พุยตตา ธิติสมุปนฺนา นีติสตฺถาทิโกวิทา
ยํ ทยฺยรฏฺฐวาสีนํ กรณียํ มหตฺถิกํ
ตมานุยุญชเต นิจฺจํ ถามวีริยพุทฺธิยา
กลฺยาณวตฺตสมฺปุณฺณา ปุญฺญํ จินาติ สพฺพทา
รตนตฺตยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา
นิทฺทุกฺขา โหตุ นิสฺโสกา นิพฺภยา นิรุปทฺทวา
ทีฆายุกา พลูเปตา วณฺณูเปตา สุเขธิตา
วินิมุตฺตา จ สพฺเพหิ ปาปคฺคเหหิ สพฺพธีติ ฯ

ขอถวายพระพร  สหพันธ์มหามหาเปรียญวัดพระธรรมกาย และศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั่วโลก

 

คำแปล คาถาถวายพระพร
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

        สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นพระราชธิดาผู้ทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นเลิศ ทรงพระเกียรติยศอันรุ่งเรือง ทรงเป็นพระแก้วตาในดวงพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์ผู้ฉลาดเฉียบแหลม ทรงพระปัญญาปรีชาสามารถแตกฉานในสรรพศาสตร์มีนิติศาสตร์เป็นต้นอย่างลึกซึ้ง

         สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงหมั่นบำเพ็ญพระกรณียกิจที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ปวงชนชาวไทยอยู่เนืองนิตย์ ด้วยพระกำลังวิริยะอุตสาหะและพระปัญญาอันเป็นเลิศ ทรงมีพระจริยาวัตรอันงดงามยิ่ง ทรงปฏิบัติพระองค์บำเพ็ญพระกุศลคุณความดีเป็นประจำในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ

         ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ขอโปรดอำนวยผลประทานพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงปราศจากทุกข์โศกโรคภัย อุปัทวันตรายน้อยใหญ่อย่าได้กล้ำกราย เภทภัยพระอาการประชวรจงมลายหายเร็วพลัน ขอทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนยาวนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงด้วยดี พระฉวีวรรณผ่องใสไร้มลทิน ขอทรงหลุดพ้นจากสรรพเคราะห์ชั่วร้ายโดยเร็วพลัน สถิตมั่นเป็นมิ่งขวัญธงชัยแห่งปวงชนชาวไทยตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ ฯ

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล