ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

รับสมัครเจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูลใบลาน สถาปนาธรรมเจดีย์

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2554


ธรรมเจดีย์ พระไตรปิฎกบาลีฉบับสมบูรณ์ของโลก

 

 

“โย โว อานนฺท ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญญตฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถา”
"ดูก่อนอานนท์ หลังจากเราล่วงลับไป ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว
บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย"
(พุทธพจน์ในมหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค)
 
 
 
โครงการพระไตรปิฎก สถาบันธรรมชัย
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูลใบลาน จำนวน 6 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2554
 
"ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสถาปนาธรรมเจดีย์ พระไตรปิฎกบาลีฉบับสมบรูณ์ของโลก"

 

 

อานิสงส์ของการสถาปนาธรรมกายเจดีย์
๑.     ทำให้เป็นผู้มีปัญญามาก ฉลาดเฉียบแหลมทั้งทางโลกและทางธรรม
๒.     ทำให้มีโภคสมบัติมาก ทรัพย์สินมีความสถิตสถาพร ภัยใดๆ ทำอันตรายไม่ได้
๓.     ทำให้บังเกิดอยู่แต่ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ แวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ์ไปทุกภพทุกชาติ
๔.     ทำให้บังเกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล ได้ยิน ได้ฟัง ได้ศึกษา และปฏิบัติตามคำสอน
         ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทุกภพทุกชาติ ปิดประตูอบาย เปิดประตูสวรรค์ และเปิดหนทางสู่พระนิพพาน
๕.     เป็นเลิศในการทรงจำพระไตรปิฎก รู้แจ้งแทงตลอดใน 84,000 พระธรรมขันธ์ สามารถสอนผู้อื่นให้บรรลุตาม
         ได้โดยง่าย
๖.     เมื่อมีปัญญาบารมีเต็มเปี่ยม ย่อมมีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่าย ไปทุกภพทุกชาติ
         ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

 
คุณสมบัติ
๑.     หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
๒.     จบการศึกษาระดับ ปวช./ ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขา
๓.     มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Word, Excel, Powerpoint เป็นต้น
๔.     นับถือพระพุทธศาสนา มีความขยัน สนใจที่จะจารึกคัมภีร์พระไตรปิฏก
๕.     สุขภาพแข็งแรงและมีความประพฤติดี
 
 
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
โครงการ Dhammachai Tipitaka Project
สถาบันธรรมชัย วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร. 082-450-9679, 084-659-9650, 086-954-1394
ส่ง resume ประวัติของท่านมาได้ที่ Email : [email protected]
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล