ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ทอดผ้าป่าซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม จ.เชียงราย

วันที่ 07 มิย. พ.ศ.2554


ผู้ใดสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้อมตะ.. ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง..

 
 
การถวายที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม นำพาสาธุชนได้มาประพฤติปฏิบัติตน
เพื่อเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์ เป็นการสร้างสุขอย่างแท้จริง
ทั้งยังเป็นการฝากฝังทรัพย์สมบัติไว้ในพระพุทธศาสนา
เป็นอริยทรัพย์ที่มิอาจอันตรธานไปได้
 
 
 
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
วันอาทิตย์ที่  17  กรกฎาคม   พ.ศ. 2554

พิเศษ รับพระของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ สำหรับผู้ร่วมบุญ
1 ตร.วา, 5 ตร.วา, 10 ตร.วา, 100 ตร.วา และ 400 ตร.วา
 
 
การถวายที่ดินเพื่อสร้างวิหารทานไว้ในบวรพระพุทธศาสนานั้น
นับว่าเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์สูงสุดในฝ่ายวัตถุทาน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน วนโรปสูตร สังยุตตนิกายสคถาวรรคว่า
“ชนเหล่าใด สร้างสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน โรงประปา บ่อน้ำ และที่พักอาศัย (วิหารทาน)
บุญของชนเหล่านั้น ย่อมเพิ่มพูนในการทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนเหล่านั้น ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์”
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ศูนย์กัลยาณมิตรเชียงราย โทร. 087-504-8282
 
กำหนดการ
09.00 – 10.00 น.          ปฏิบัติธรรม / ฟังพระธรรมเทศนา
10.00 – 11.00 น.          พิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินเพิ่มเติม
11.00 – 12.00 บ.          ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน / รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน / เสร็จพิธี
 
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล