ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2554


โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ สร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีอย่างสมบูรณ์พร้อม

 

สามเณร คือ เหล่าก่อของสมณะ  ผู้พร้อมจะนำแสงสว่างของพระบรมศาสดาไปสู่ชาวโลก
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ อายุ 13 - 16 ปี เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรนานาชาติ
อบรมระว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

 

               >>  การให้การอบรมแก่เยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดีถือเป็นนโยบายสำคัญของชาติมาโดยตลอด เพราะคุณภาพที่ดีของเยาวชนวันนี้ คือสิ่งชี้วัดความเจริญรุ่งเรืองของชาติในวันหน้า ซึ่งนอกจากระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่รัฐจัดให้แล้ว โครงการปลูกฝังศีลธรรมที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีอย่างสมบูรณ์พร้อมอีกด้วย

 
 
               >>  โครงการบรรพชาสามเณรสำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติในช่วงปิดภาคเรียนจึงบังเกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนการปลูกศีลธรรม ให้แก่เยาวชนของชาติดังกล่าวโดยโครงการอบรม จัดให้มีการบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อฝึกหัดอบรมให้เป็นผู้มีอุปนิสัยที่ดี และกิริยามารยาทอันงดงามตลอดจนเน้นการเจริญสมาธิ ภาวนาให้มีจิตใจผ่องใส มีสติปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงของเยาวชนทุกคนที่จะเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรอันมีค่าของชาติสืบไป

 

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 หรือมีอายุระหว่าง 13-16 ปี
2. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
3. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดระยะเวลาอบรม
4. เป็นผู้มีความประพฤติดีพร้อมที่จะรักษากฎระเบียบได้
5. สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชักโรคเบาหวานโรคจิตประสาท โรคไตโรคหอบหืด
    และไม่ติดยาเสพติด
6. เป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
7. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพหรือพิการ
8. ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักต่างๆอันไม่เหมาะสม
 
 
การรับสมัคร
เดือนมิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 19 และ 26 มิถุนายน พ.ศ.2554
เดือนกรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 3 และ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2554
ณ ห้อง SPD 8  สภาธรรมกายสากลชั้น 1 ฝั่งช้าง
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 087-711-1269 และ 084-468-1538
 
 
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แวนตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 
 
ระยะเวลาการอบรม
ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
เข้าวัดปฐมนิเทศ                      17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
พิธีตัดปอยผม                         22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
พิธีบรรพชา                            23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
พิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่      24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
พิธีลาสิกขาและรับลูกแก้ว            7  สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยได้

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร และคำขานนาคได้ที่http://www.dmycenter.com)     
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล