ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมงานมหากฐินสามัคคี 6 พ.ย. 54 บุญใหญ่แห่งปีที่ไม่ควรพลาด

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2554


บุญใหญ่แห่งปี มหากฐินสามัคคี ประจำปี 2554 กฐินธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง

 

 

มหากฐิน สามัคคี 2554
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
กรุณาสวมชุมขาวมาร่วมพิธี เพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

มหากาลทาน มหากฐิน
สุข สำเร็จ สมปรารถนา สุดยอดแห่งบุญ 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว

 
ประเพณีทอดกฐิน บุญใหญ่แห่งปี
การทอดกฐิน เป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า 2,500 ปี กำเนิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐออกเดินทางไกล เพื่อไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระเชตะวัน พระภิกษุเหล่านั้นมีจีวรที่เปรอะเปื้อน เปียกชุ่ม และเปื่อยขาดด้วยเก่า พระบรมศาสดาจึงทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษารับผ้ากฐินได้หลังออกพรรษา เพื่อนำมาผลัดเปลี่ยนผ้าเก่า ประเพณีทอดกฐินได้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งนั้นและสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน


บุญจากการทอดกฐินเป็นบุญพิเศษที่ทำได้ยากกว่าบุญอื่น
ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนี้
>>  จำกัดกาลเวลา คือ ต้องถวายภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษา
>>  จำกัดชนิดทาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานทานเท่านั้น จะถวายเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
       เหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้
>>  จำกัดคราว คือ แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
>>  จำกัดผู้รับ คือ พระภิกษุผู้รับกฐินได้จะต้องจำพรรษาที่วัดนั้นครบไตรมาส (3 เดือน) และต้องมีจำนวน
       ตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป
>>  จำกัดงาน คือ เมื่อพระภิกษุผู้รับผ้ากฐินแล้ว จะต้องกรานกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น
>>  จำกัดของถวาย คือ ไทยธรรมที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวรเท่านั้น โดยทั่วไปนิยมใช้
       สังฆาฏิ ไทยธรรมอื่นจัดเป็นบริวารกฐิน เกิดจากพุทธประสงค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมี
       พุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้ากฐิน เพื่อผลัดเปลี่ยนไตรจีวรเก่า แต่ทานอย่างอื่นทายกทูลขอ
       ให้ทรงอนุญาต เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขอนุญาตถวายผ้าอาบน้ำฝน

นอกจากนี้การทอดกฐินยังเป็นทานที่พิเศษ คือ ทั้งพระภิกษุและญาติโยมผู้ทอดกฐินได้อานิสงส์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย การทอดกฐินจึงเป็นบุญใหญ่ ที่ผู้ให้ (คฤหัสถ์) และผู้รับ (พระภิกษุสงฆ์) ต่างก็ได้บุญอย่างมหาศาล

 
บุคคลใด ให้ทานด้วยตนเอง และชักชวนผู้อื่นให้ทำด้วย บุคคลเช่นนี้ไปเกิดที่ใด
ย่อมได้ทั้งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนไปเกิดนั่นเอง”
พุทธพจน์
 
สาธุชนผู้มีบุญทั้งหลาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้” เพราะบุญคือผลที่เกิดขึ้นจากการทำความดี ที่จะคอยหนุนนำชีวิตของเราให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จ “เมื่อมีบุญมากอุปสรรคก็น้อย เมื่อมีบุญน้อยอุปสรรคก็มาก” ดังนั้น บัณฑิตผู้ฉลาดจึงหมั่นสั่งสมบุญอยู่เป็นนิตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “บุญกฐิน” มหาทานบารมีแห่งปี.. ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่จะช่วยเติมเต็มความสุขความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในชาตินี้ และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในภพชาติต่อๆ ไป ตราบกระทั่งวันเข้าสู่พระนิพพาน

  


ร่วมทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดพระธรรมกาย

 
 

กำหนดการ งานมหากฐินสามัคคี
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เวลา กิจกรรม
06.30 น.

พิธีตักบาตร

09.30 น.

- ปฏิบัติธรรม
- บูชาข้าวพระ

11.00 น.

ถวายสังฆทาน

13.30 น.

- พิธีทอดกฐินสามัคคี
- ปฏิบัติธรรม

15.30 น.

เสร็จพิธีทอดกฐิน

18.00 น.

คณะสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน

 
 

อานิสงส์บุญทอดกฐินสามัคคี
1.   ทำให้มั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์สมบัติ
2.   ทำให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
3.   ทำให้เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ พบเจอแต่บัณฑิตกัลยาณมิตร เพราะบูชาบุคคลที่ควรบูชา
4.   ทำให้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของมหาชน
5.   ทำให้มีจิตแช่มชื่น บริสุทธิ์ ผ่องใส และมีความสุขเสมอ
6.   ทำให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้ง่าย
7.   ได้ชื่อว่ารู้จักใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญติดตัวไปในภพหน้าอย่างเต็มที่
8.   ทำให้มีรูปงาม ผิวพรรณงาม ไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม อันประณีต และเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป
9.   ได้บังเกิดในปฏิรูปเทส ภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา
10.  เมื่อละจากโลกมนุษย์แล้ว จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์


 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล