ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2554


ปิดเทอมตุลาคมนี้ มาฝึกสติ สร้างปัญญา
บวชตอบแทนพระคุณบิดามารดากันดีกว่า


 

โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาทยุวชนรอบวัดรุ่นที่ 3 ต้นแบบเด็กเก่งและดี

>>
  รับสมัครนักเรียนชาย กำลังศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี มีสุขภาพแข็งแรง สามารถท่องคำขานนาคได้ เข้าร่วมโครงการอบรมสามเณรธรรมทายาทยุวชนรอบวัด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นต้นแบบเก่งและดี โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้ธรรมะประกอบสื่อการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย เพิ่มพูนสติปัญญาด้วยการฝึกสมาธิภาคปฏิบัติ เสริมสร้างทักษะในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

>>  อบรมระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554 สมัครและสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554 และวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554 (ณ ห้องสัมมนา SPD4 เวลา 13.00 - 16.00 น.) และวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง SPD 7E สภาธรรมกายสากล

>>  ขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย โทรศัพท์ 081-405-0066, 087-077-2123 หรือทุกวันอาทิตย์ที่เสา M7 สภาธรรมกายสากล

 


รับสมัครนักเรียนชั้น ม.ต้น ในเขตกรุงเทพและปริมมณฑล

 

 

               โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ยุวชนรอบวัด” ช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่าง ใกล้ชิด

               อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะได้มาฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของ บุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน

 

 


อบรมระหว่างวันที่ 2 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554

 

 กำหนดการอบรมโครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท ยุวชนรอบวัด ปี 3


กำหนดการ วันที่ สถานที่
วันสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554
ณ ห้องสัมมนา SPD 7E เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา SPD 4 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา SPD 7E เวลา 13.00 - 16.00 น.
วันเข้าวัด วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย
พิธีปลงผม วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย
วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
ผู้ปกครองลงทะเบียนรับผ้าไตรและบาตร 05.30 น.
พิธีตักบาตร
ฉลองสามเณรใหม่
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ สภาธรรมกายสากล
ผู้ปกครองจองโต๊ะเจ้าภาพได้ในวันปลงผม
วันสิ้นสุดการอบรม วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนชายแท้ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี
2.  เกรดสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ 50 % และไม่อยู่ช่วงพักการเรียน
3. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ และต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคเรื้อน โรคผิวหนังร้ายแรง โรคเอดส์ เป็นต้น
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด ลมชัก โรคหัวใจ เบาหวาน จิตประสาท
     อีสุกอีใส ตาแดง เป็นต้น
7. ไม่เคยมีคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
8. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น สามารถดูแลตนเองได้
9. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรของโครงการฯ
10. ห้ามมีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น
11. สามารถท่องคำขานนาคได้
 
 
หลักฐานการสมัคร
 
1. ใบสมัครพร้อมลงชื่ออนุญาตจากบิดาหรือมารดา
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ใส่ชุดนักเรียน จำนวน 1 รูป
3. สำเนาหลักฐานการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ใบ
6. ค่าลงทะเบียน (เป็นค่าชุดเสื้อกางเกงใส่ก่อนบวช, เสื้อพระราชทานใส่วันบวช และอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งสามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้ ส่วนผ้าไตรจีวรและบริขาร รวมไปถึงอาหารและน้ำปานะ ทางคณะกรรมการอบรมฯ ได้จัดเตรียมสำหรับผู้เข้ารับการอบรมไว้แล้ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)


ขั้นตอนการสมัคร
1. ขอรับใบสมัคร  (กรุณากรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง)
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท
อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย โทรศัพท์ 081-405-0066 และ 087-077-2123
หรือในทุกวันอาทิตย์ เสา M 7 สภาธรรมกายสากล
 
2. ยื่นใบสมัคร,สอบสัมภาษณ์ และสอบท่องคำขานนาค
ต้องมาพร้อมผู้ปกครอง ตามวันดังต่อไปนี้เท่านั้น (มาวันใดก็ได้)
- วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือ
- วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (วันสุดท้าย)
ในเวลา ๑๓.๐๐น. - ๑๖.๐๐น. ณ ห้องสัมมนา SPD 7E (ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล) วัดพระธรรมกาย

***เนื่องจากรับจำนวนจำกัด ผู้ที่สอบท่องคำขานนาคผ่านก่อน จึงจะมีสิทธิได้เข้ารับการอบรม***
***ทางคณะกรรมการอบรมฯ จะแจ้งการเตรียมสิ่งของ ที่ผู้เข้ารับการอบรม ต้องเตรียมตัวมาในวันสัมภาษณ์***
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล