ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สร้างปัญญาบารมี ร่วมจัดพิมพ์หนังสือทันโลกทันธรรม เล่ม 4

วันที่ 31 สค. พ.ศ.2554


ทันโลกทันธรรม เล่ม 4 ทุกเรื่องราวเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

 

 

>>  ความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิด
>>  วิกฤตพลังงานโลก
>>  การพัฒนาตนเองให้ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และดีขึ้น
>>  นาฬิกาชีวิต
>>  ความฉลาดทางศีลธรรม
>>  จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ
>>  ความคิดและอารมณ์มีผลต่อสุขภาพ
>>  ทางสู่ความสำเร็จ
>>  เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และอีกหลากหลายเรื่องราวที่ทำให้คุณก้าวทันโลกพร้อมกับหลักธรรมประจำใจ
เพื่อความสุขที่ยั่งยืนทั้งทางโลกและทางธรรม ในทันโลกทันธรรม เล่ม 4
โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือเพื่อสร้างปัญญาบารมี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์
088-072-7374
084-666-6072
084-599-4287

หรือทุกวันอาทิตย์ที่ เสา M7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
หมดเขตส่งรายชื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม นี้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

อานิสงส์จากการถวายหนังสือ
จะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความรู้ เรียนก็ฉลาด เรียนจบโดยไว เรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจง่าย ความทรงจำดี


การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
การให้ธรรมทานเปรียบเหมือนการให้ขุมทรัพย์ หรือประทีปที่จะเป็นเครื่องส่องทางชีวิต ให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องดีงามนำชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญ เมื่อยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสาร ย่อมเป็นผู้ไม่ตกต่ำ ย่อมมีชีวิตที่ดีงามเกิดในสุคติภพ เข้าถึงพระนิพพานได้ เพราะเหตุนี้แล พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวง”

ผู้ให้ธรรมะเป็นทาน ได้ชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวง เหตุเพราะว่าเมื่อบุคคลได้ฟังธรรม เกิดความศรัทธาเสื่อมใส และรู้จักบาปบุญคุณโทษ จะละบาปได้เพราะได้ฟังธรรม จะทำบุญถวายทานได้เพราะได้ฟังธรรม ถ้าไม่ได้สดับแล้ว ก็จะไม่มีศรัทธา แม้สิ่งของสักเล็กน้อย ข้าวสักทัพพีหนึ่ง ก็มิอาจจะให้ได้ จะรักษาศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 จะเจริญภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะได้ฟังธรรมเพราะฟังแล้วรู้จักบุญบาป ว่าทำอย่างนี้จะได้บุญมาก ทำอย่างนี้จะได้มนุษย์สมบัติ ได้ทิพยสมบัติ ได้สิ่งเหล่านี้เพราะว่าได้ฟังธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล