ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

DOU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2554


DOU มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา - ความรู้สากล สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

 
 

ทุกข์.. สุข.. หัวเราะ.. ร้องไห้..   คุณจะรับมืออย่างไร?
เสียใจ.. เศร้าใจ..  ผิดหวัง..    คุณจะปรับใจอย่างไร?


มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
Dhammakaya Open University Azusa, California, USA

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2254

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
วันจันทร์ - วันเสาร์ : ชมรมประสานงาน DOU ใกล้โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วันอาทิตย์ : เสา C6, M9 สภาธรรกายสากล วัดพระะรรมกาย

โทรศัพท์ 086-326-3822 หรือ
www.dou.us

 

หลักสูตรการเรียนการสอน
1.  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี เรียน 28 วิชา)
2.  หลักสูตรเตรียมปริญญา PRE-DEGREE  (1 ปี เรียน 8 วิชา)
3.  หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (1 ภาคการศึกษา)

ภาคการศึกษา

ภาตการศึกษาที่ 1 : มกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน - สิงหาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 : กันยายน - ธันวาคม

ค่าใช้จ่าย
1.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
2.  ค่าสมุดลงทะเบียนและทำบัตรนักศึกษา 100 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
3.  ค่าลงทะบียนชุดวิชาละ 1,100 บาท

หลักฐษนการสมัคร
1.  ใบสมัคร ที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์
2.  ใบลงทะเบียน ที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์
3.  สำเนาบัตรประชาชน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือ สำเนาสุทธิสงฆ์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
     (เฉพาะพระภิกษุสามเณรใช้แทนสำเนาบัตรประชาชน)
4.  สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ (ทางโลกหรือทางธรรม สำหรับผู้สมัครปริญญาตรี)
5.  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจงหลังรูปทุกใบ
     (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

วิธีการศึกษาในหนึ่งภาคการศึกษา
1.  สมัครและลงทะเบียนเรียน
2.  ศึกษาด้วยตนเอง
3.  รับและทำข้อสอบ
4.  ส่งข้อสอบและแบบฝึกหัดปฏิบัติประกอบวิชา
5.  ประกาศผลสอบ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล