ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

DOU มหาวิทยาลัยแห่งความสุขความสำเร็จ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปี 2555

วันที่ 27 ธค. พ.ศ.2554


DOU - Dhammakaya Open University มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

 

 

กว่า 2,500 ปี ที่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สืบทอด และถูกบันทึกลงในพระไตรปิฎก เราได้นำธรรมะอันทรงคุณค่า มารวมรวม เรียบเรียง และจัดหมวดหมู่เป็น 5 หมวด 28 รายวิชา ได้แก่

กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต
กุล่มวิชาสมาธิ
กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัย
กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

ให้คุณเข้าใจคำสอนในพระพุทธศาสนาได้อย่างง่ายดายผ่านระบบการศึกษาทางไกล ด้วยหนังสือและแบบฝึกหัดที่เข้าใจง่าย

วันนี้ DOU พัฒนาการลงทะเบียนด้วยสมุดบาร์โค้ดเพียงเล่มเดียว และเพิ่มแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น อ่านหนังสือ บทความวิชาการ ชมวีดีทัศน์ ดาวน์โหลดข้อสอบ และเช็คผลการเรียน

DOU มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ให้คุณนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสร้างความสุขในครอบครัว และสังคมได้อย่างแท้จริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
02-901-1013 และ 086-326-3822 หรือ www.dou.us

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต ภาคการศึกษา 1/2555
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 12 กุมภาพันธ์ 2555

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล