ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 6 แห่ง 113,000 รูป กรุงเทพมหานคร หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2555

 โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
ฉอลงพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
ตักบาตร 6 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร เดือนมีนาคม รวม 113,000 รูป

 

วันที่ สถานที่ จำนวนพระ เบอร์โทรติดต่อ
เสาร์ 10 มี.ค. สะพานใหม่ - ตลาดยิ่งเจริญ 12,600 รูป 083-540-4959,
085-120-7127
อาทิตย์ 11 มี.ค. แยกเกษตร - รัชโยธิน 12,600 รูป 02-275-2927,
081-550-8206
เสาร์ 17 มี.ค. ห้าแยกลาดพร้าว - สะพานควาย 12,600 รูป 082-565-4000,
081-349-8462
อาทิตย์ 18 มี.ค. ประตูน้ำ - เซ็นทรัลเวิลด์ 12,600 รูป 089-459-0777,
081-401-7572,
081-632-8048
เสาร์ 24 มี.ค. เยาวราช 30,000 รูป 089-679-8899,
081-398-5132
อาทิตย์ 25 มี.ค. วงเวียนใหญ่ 22,600 รูป 085-909-0577,
086-883-1414


ดู ผังตักบาตร + กำหนดการ + แจ้งเส้นทางปิดการจราจร ของงานตักบาตรทั้ง 6 แห่งได้ที่ลิ้งด้านล่าง
ตักบาตรพระสะพานใหม่ 12,600 รูป 
ตักบาตรพระสี่แยกเกษตร - สี่แยกรัชโยธิน 12,600 รูป
ตักบาตรพระห้าแยกลาดพร้าว - สะพานควาย 12,600 รูป
ตักบาตรพระ ประตูน้ำ - เซ็นทรัลเวิลด์ 12,600 รูป
ตักบาตรพระ เยาวราช 30,000 รูป
ตักบาตรพระ วงเวียนใหญ่ 22,600 รูป 

 


โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555


 

 สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญประเทศครั้งประวัติศาสตร์
ตักบาตรพระ 113,000 รูป ณ สถานที่ 6 แห่ง ของกรุงเทพมหานคร

 

โครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป “ถวายเป็นพุทธบูชา”  ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
  
หลักการและเหตุผล

การทำบุญตักบาตรต่อพระภิกษุสามเณร สาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอริยประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน  ถือว่าเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ เป็นแบบแผนอันดีของบรรพบุรุษไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล  ที่นำมาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริง

โครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ ต้นปี ๒๕๕๑ และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกจังหวัดจนถึงปัจจุบัน ด้วยความร่วมมือของคณะสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จนถึงปัจจุบัน (ก.พ. ๒๕๕๕) ได้จัดตักบาตรในจังหวัดต่างๆ กว่า ๔๕๐ ครั้ง จำนวนพระ ประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ รูป

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วได้ทรงเทศนาสั่งสอนโปรดสรรพสัตว์ ๔๕ ปี จวบจนปรินิพพาน และหลังปรินิพพานจนถึงปัจจุบัน อีก ๒,๕๕๕ ปี)  ๒,๖๐๐ ปีที่โลกได้รับการคุ้มครองด้วยธรรมะ จึงสมควรที่ชาวพุทธทั่วโลกจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยการทำทานรักษาศีล และเจริญภาวนาให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

ในโอกาสฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ร่วมกับเครือข่ายชาวพุทธ และหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้ร่วมใจกันจัดตักบาตรพระ จำนวน ๖ ครั้ง กว่า ๑๐๐,๐๐๐ รูป ในเขตชุมชน กรุงเทพมหานคร ตลอดเดือนมีนาคม  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมฉลองตักบาตรครบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ในวาระพิเศษนี้


วัตถุประสงค์
๑. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
๓. เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๒๘๖ วัดและพุทธบริษัทใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ
๔. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา   ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง  สืบสานอริยะประเพณี
การตักบาตรให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
๕. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว  ให้พ่อแม่ ลูก มีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น  โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน  ปลูกฝังศีลธรรมให้กับ เยาวชน และประชาชนทั่วไป


ที่ปรึกษาโครงการ
๑. ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔. ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
๕. ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
๖. ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
๗. ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์


หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
๑. คณะสงฆ์
๒. กรุงเทพมหานคร
๓. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๕. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 
๖. สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
๗. วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย


องค์กรสนับสนุนการจัดงาน
๑. สมาคมคนรักบ้าน                                                ๒๑.   สมาคมพุทธศาสตร์สัมพันธ์               
๒. สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว                                   ๒๒.   สมาคมเศรษฐีธรรม 
๓. ชมรมอุบาสิกาแก้ว                                             ๒๓.   สมาคมพุทธรักษา                                              
๔. ชมรมพ่อค้าแม่ค้าประตูน้ำ                                ๒๔.   สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา
๕. ชมรมครอบครัวอบอุ่น                                       ๒๕.   สมาคมวิทยุและโทรทัศน์กล้าตะวัน            
๖. สมาคมสร้างสรรค์สังคมไทย                            ๒๖.   ชมรมบ้านแก้ว
๗. สมาคมส่งเสริมความดีสากล                            ๒๗.   สมาคมครอบครัวสดใส                         
๘. สมาคมพุทธบุตร ๖๐                                         ๒๘.   สมาคมบัณฑิตสดใส              
๙. สมาคมสมาธิเพื่อการพัฒนาศีลธรรมโลก        ๒๙.   สมาคมพัฒนาชาติร่มเย็น
๑๐. สมาคมสื่อสร้างสรรค์เยาวชน                         ๓๐.   สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน
๑๑. สมาคมเรียนรู้คู่รอยยิ้ม                                    ๓๑.   ชมรมดุสิตร่วมใจ
๑๒. สมาคมพัฒนาการเรียนรู้                                 ๓๒.   สมาคมสร้างสรรค์สันติภาพ
๑๓. สมาคมรัตตัญญู                                               ๓๓.   สมาคมคนรักษ์พุทธศาสน์
๑๔. สมาคมแสงระวี                                                ๓๔.   สมาคมส่งเสริมศีลธรรมและความดีสากล
๑๕. สมาคมส่งเสริมสร้างความดี                           ๓๕.   สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย ๑ – ๒
๑๖. สมาคมพัฒนาชุมชนสดใส                              ๓๖.   สำนกงานเขตสัมพันธวงศ์
๑๗. สมาคมรวมใจไทยปทุม                                  ๓๗.   สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์
๑๘. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล               ๓๘.   มูลนิธิศานติโลกา
๑๙. สมาคมรวมใจไทยร่มเย็น                               ๓๙.   มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ
๒๐. สมาคมเพื่อนแพทย์ไร้พรมแดน                     ๔๐.   สมาคมบัณฑิตรัตน์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล