ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครบุคลากรภายในวัดพระธรรมกาย โครงการบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 16

วันที่ 09 พค. พ.ศ.2555


  โครงการบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 16 ชีวิตที่มีคุณค่า กับวันเวลาที่ภาคภูมิใจ

 
 

โครงการบัณฑิตแก้ว ชีวิตที่มีคุณค่า กับวันเวลาที่ภาคภูมิใจ
เปิดรับสมัครบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 16 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม นี้


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย
2. โสด ชายจริง หญิงแท้
3. อายุไม่เกิน 33 ปี บริบูรณ์ ณ วันสมัคร
4. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
5. เคยผ่านการอบรมโครงการธรรมทายาทชาย-หญิง หรือโครงการสมาธิแก้ว 3 สัปดาห์ขึ้นไป
6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมี
7. มีความประพฤติดี และสามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
สถานที่รับสมัคร กองบัณฑิตแก้ว อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
โทร. 02-831-2780, 083-540-6349, 083-540-6350, 083-540-6364
วันอาทิตย์ รับใบสมัครได้ที่ จุดติดต่อสอบถามทุกจุด สภาธรรมกายสากล* * * * * * * * bdk 16  * * * * * * * * * * * * * * * bdk 16  * * * * * * * * * * * * * * * * * *


โครงการบัณฑิตแก้ว
หนึ่งในโครงการเพื่อการผลิตบุคลากรเพื่อเป็นกำลังในการขยายงานพระพุทธศาสนา
 
จากมโนปณิธานของ พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย เพื่อสร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นในโลก โครงการบัณฑิตแก้ว จึงเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อการผลิตบุคลากรเพื่อเป็นกำลังในการขยายงานพระพุทธศาสนา และการปลูกฝังศีลธรรมสู่ใจเยาวชน และประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยเป็นโอกาสของบัณฑิตชายหญิงที่มีจิตศรัทธา ได้ใช้วัยที่แข็งแรง ศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัด อุทิศตนเข้ามาช่วยเหลืองานของพระพุทธศาสนาระยะเวลา 1-2 ปี ร่วมเป็นกำลังสำคัญในทุกส่วนของงานบุญในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาที่ทรงคุณค่า ได้ฝึกฝนอบรมตนเอง เพิ่มพูนคุณธรรมเพื่อเป็นต้นแบบแก่ชาวโลก ได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจรรโลงสังคม ด้วยการทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังในหลากหลายสาขาที่เลือกได้ อาทิ
 
- งานเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับสาธุชนที่มาวัดหน่วยงานต่างๆ
- งานอบรมเยาวชน ค่ายพัฒนาศักยภาพ การอบรมธรรมทายาท โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก   V-Star
  โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
- งานสื่อประชาสัมพันธ์ การผลิตรายการโทรทัศน์ Animation การ์ตูนคุณธรรม
  งานผลิตละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก
- งานต่างประเทศ ประสานงานต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สาขาต่างประเทศ
- งานก่อสร้างศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อต้อนรับพุทธบุตรและชาวพุทธนับล้านจากทั่วโลก
- งานอาหารและโภชนาการ การผลิตอาหารรองรับสาธุชนนับล้าน
- งานคอมพิวเตอร์ , โปรแกรมเมอร์, ทำ web, internet
 
และหลากหลายหน้าที่ที่น่าสนใจ และท้าทายอีกมากมายในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่สาธุชน เมื่อจบโครงการแล้ว บัณฑิตแก้วสามารถเลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองได้ บัณฑิตแก้วที่มีความพร้อม และมีเป้าหมายอุดมการณ์ มีความคุ้นเคยกับสภาพความเป็นอยู่การทำงานในองค์กรดีแล้ว สามารถจะเข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกประจำขององค์กร หรือโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือทำหน้าที่ในศูนย์สาขาต่างประเทศต่อไป