ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

www.kalyanamitra.org เปิดรับสมัครบุคลากร

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2555

สมัครงาน เว็บไซต์กัลยาณมิตร

รับสมัครเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทีมงานทำเว็บไซต์กัลยาณมิตร

 

การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่ธรรมะอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และสื่อธรรมะอีกมากมาย เพื่อทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรแด่คนทั่วโลก กับเว็บไซต์กัลยาณมิตร


ประเภทของงานที่ต้องการ

- ตัดต่อ VDO
- Graphic Designer
- Programmer โปรแกรมเมอร์
- ทำเว็บ
- internet


คุณสมบัติ

- สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
- มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย
- มีความประพฤติดี และสามารถรักษาศีล 5 ได้เป็นปกติ


หลักฐานการสมัคร

- resume ประวัติส่วนตัว
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
- สำเนาหลักฐานการศึกษา 2 ชุด
- ใบรับรองแพทย์
- สำเนาเอกสารการรักษาสุขภาพ เช่น สำเนาบัตรทอง หรือบัตรประกันสังคม ประกันสุขภาพ 1 ชุด (ถ้ามี)
- สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ (ถ้ามี)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

โทร. 083-540-8265

 

 
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล