ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการดวงตะวันสันติภาพมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2555

ดวงตะวันสันติภาพ มอบทุนปริญญาโทโครงการดวงตะวันสันติภาพ (The Sun of Peace)
 

ดวงตะวันสันติภาพ.. ฝึกตน ฝึกใจ ฝึกนิสัย ฝึกภาษา
เราคือรุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงโลก

The Sun of Peace... Chace to change the World

 

กองดวงตะวันสันติภาพ สำนักต่างประเทศ
รับสมัครผุ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความตั้งใจในการสร้างบารมี
รักการฝึกฝนอบรมตนเอง รักการทำหน้าที่กัลยาณมิตร รักการทำงานเป็นทีม

เข้าร่วมโครงการดวงตะวันสันติภาพ เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
และช่วยงานพระพุทธศาสนา เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 089-697-6280

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
 

 

ดวงตะวันสันติภาพ Sun of Peace มอบทุนเรียนโทฟรี

 

 

โครงการดวงตะวันสันติภาพ (The Sun of Peace)    

บัณฑิตที่แท้ คือ ผู้มุ่งฝึกฝนอบรมตนเอง เห็นโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ไม่จำกัด เป็นผู้ไม่ประมาทในการดำรงชีวิต มีจิตใจงดงาม ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมโลกอยู่เสมอ  บัณฑิตที่แท้จะพัฒนาตนเองให้มีสติในการคิด การพูด และการกระทำ เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

โครงการดวงตะวันสันติภาพ เป็นโครงการจัดหาและฝึกฝนบัณฑิตที่แท้ ที่พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลก ให้เข้าสู่ยุคคุณธรรมนำเศรษฐกิจ ยุคศีลธรรมแผ่ขยาย ยุคที่จะเห็นคนทั้งโลกรักการทำทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา


ผู้เข้าร่วมโครงการ "ดวงตะวันสันติภาพ" จะได้โอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำที่แท้ของโลก ได้แก่ เป็นผู้รักการปฏิบัติธรรม เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ มีเป้าหมายชีวิตในการสั่งสมบุญ รักการฝึกตัวตามหลัก 5 ห้องชีวิต ด้วยหลัก "สะอาด เป็นระเบียบ สุภาพ และตรงเวลา" เป็นผู้รักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่ชาวโลก รักการทำงานเป็นทีม จากนั้นจะได้รับการฝึกฝนทักษะทางภาษา และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างแดน ได้แก่ การขับรถ การทำอาหาร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้ประสบการณ์การจัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวต่างประเทศ การแนะนำธรรมะให้แก่ชาวต่างประเทศโดยไม่ขัดแย้งกับความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมทั้งอีกหลายประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์      

1.  คัดสรรผู้ที่มีจิตศรัทธา รักการฝึกฝนอบรมตนเอง และรักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลก
2.  ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความพร้อม ที่จะออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างประเทศได้ในอนาคต
3.  ฝึกความพร้อมทางภาษาและวัฒนธรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้มีทักษะในระดับที่ดูแลตนเองได้
     เมื่อต้องไปทำหน้าที่ หรือไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ
4.  สั่งสมประสบการณ์จัดปฏิบัติธรรม และการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่ชาวต่างชาติ จนเกิดความเข้าใจ
     และความชำนาญ


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ     

1.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.  มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เคยผ่านการอบรมธรรมทายาทชาย หรือหญิง หรือสมาธิแก้วมาก่อน
     สำหรับผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ยังไม่เคยอบรม ทางโครงการฯจะช่วยจัดสรรเวลาอบรมให้ก่อนเข้าโครงการ
3.  เป็นชายจริง หญิงแท้ โสด อายุไม่เกิน  30 ปี
4.  บุคลิกภาพดี สุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว และไม่ติดยาเสพติด
5.  เป็นผู้ที่อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
6.  สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรมระยะเวลาโครงการ      = อบรมพื้นฐาน 1 ปี

รุ่นที่ 6  ฤดูหนาว    16 ตุลาคม 2555 - 15 ตุลาคม 2556
รุ่นที่ 7                    3 มิถุนายน 2556 -  2 มิถุนายน 2557
รุ่นที่ 7  ฤดูหนาว     14 ตุลาคม 2556 - 13 ตุลาคม 2557
(อาจมีการปรับเวลาตามความเหมาะสม)


สัมภาษณ์      

รุ่นที่ 6  ฤดูหนาว      23 - 30 กันยายน 2555
รุ่นที่ 7                    13 - 20 พฤษภาคม 2556
รุ่นที่ 7  ฤดูหนาว      23 - 30 กันยายน 2556
(อาจมีการปรับเวลาตามความเหมาะสม)


 

 


 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร