ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

DOU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2555

DOU เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี


 

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

 

DOU - Dhammakaya Open University
มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ยึดปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต
มุ่นเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

สามารถฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธี
และสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต

มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย มีพันธะสัญญาต่อสังคมในการเสริมสร้างนักศึกษา
ให้มีความรู้ในด้านสติปัญญาและคุณธรรมภายในจิตใจ

มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำต้นแบบทางศีลธรรม ให้กับสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทรศัพท์ 086-326-3822 และ www.dou.us