ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 41

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2556


 

โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 41


 

ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชาย ที่ได้ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัย
ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยเป็นหนทางสู่พระนิพพานขอเชิญนิสิตนักศึกษาชาย เข้าร่วม
โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 41


ธรรมทายาท คือ ผู้เป็นทายาททางธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็นบัณฑิตทั้งทางโลกและทางธรรม
ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ตระหนักถึงคุณค่า ของร่มกาสาวพัสตร์สอบถามรายละเอียดได้ที่

ชมรมพุทธศาสตร์สากล โทรศัพท์ 083-540-6433,  083-540-5642