ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครนักเรียนธรรมศึกษาทุกชั้นปี ประจำปี 2556

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2556เปิดรับสมัครเรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ประจำปี 2556


 

ขอเรียนเชิญ นักเรียนธรรมศึกษาทุกชั้นปี ลงทะเบียนสมัครเรียนธรรมศึกษา ประจำปี 2556
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
วันอาทิตย์   >>   ณ เสา โอ 27 สภาธรรมกายสากล เวลา 09.30 – 15.00 น.
วันจันทร์ – วันเสาร์   >>  ณ อาคาร 1 แผนกธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม เวลา 09.00 – 17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์   02-831-1000 ต่อ 2223,   086-987-8461,  089-483-4017

 


ธรรมศึกษา คือ การศึกษาหลักธรรมในพระไตรปิฎกตามหลักสูตรนักธรรมที่พระภิกษุสามเณรศึกษากันอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งทางคณะสงฆ์ ได้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม แก่พุทธศาสนิกชนผู้สนใจ มี 3 ชั้น คือ

• ธรรมศึกษาชั้นตรี
• ธรรมศึกษาชั้นโท
• ธรรมศึกษาชั้นเอก

หลักสูตร ที่ศึกษาเป็นวิชาพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่พุทธศาสนิกชนจำเป็นต้องรู้และต้องศึกษา มี 4 วิชา คือ

1.   วิชาพุทธประวัติ ศึกษาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยละเอียด ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
     และประวัติพระอรหันตสาวก 41 องค์ เช่่นพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ผู้เป็นยอดแห่งอัครสาวก
      เบื้องซ้าย และเบื้องขวาเป็นต้น
2.   วิชาธรรมวิภาค ศึกษาหมวดธรรมสำคัญในพระไตรปิฎกซื่งมีเนื้อหาเหมาะสมแก่การศึกษาของพุทธศาสนิกชน
      เช่น ทิศ 6 สังคหวัตถถ 4 และฆราวาสธรรม 4 เป็นต้น
3.   วิชาวินัย ศึกษาเรื่องศึล 5 ศึล 8 และกรรมบถ 10 โดยละเอียด ทำให้ทราบเส้นทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
      และปลอดภัยทั้งในชาตินี้ และชาติหน้า
4.   วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ศึกษาวิธีการอธิบาย เรียบเรียง เชื่อมโยงหลักธรรม ที่ได้ศึกษามาแล้วอย่าง
      เป็นระบบ มีเหตุมีผล ก่อนที่จะนำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร
1.   ทุกเพศทุกวัยที่มีความสนใจเรียนธรรมศึกษา
2.   กรอกใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
3.   ในกรณีที่สอบได้จากสำนักเรียนอื่นกรุณากรอกเลขที่ใบประกาศนียบัตร, ชั้น, สังกัดวัด, จังหวัด,
      ปีที่สอบผ่านมาแล้วด้วย
4.   ค่าลงทะเบียนเรียน 300 บาท

วันเวลาที่เข้าเรียนของธรรมศึกษาแต่ละชั้น
1.   นักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับหนังสือครบชุดตามหลักสูตรในวันปฐมนิเทศเปิดเรียน
      พร้อมกระเป๋านักเรียน 1 ใบ (เว้น ชั้นโท,เอก)
2.   นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ทุกวันอาทิตย์ (เว้นวันอาทิตย์ต้นเดือน) ณ ห้อง SPD 16, 17, 18
      สภาธรรมกายสากล ชั้น 1

กำหนดการวันสำคัญที่ควรรู้
1.   พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน ณ ห้อง SPD สภาธรรมกายสากลชั้น 1 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556
      เวลา 13.00 - 14.00 น.
2.   พิธีไหว้ครู วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
3.   พิธีมอบใบประกาศนียบัตร วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556
4.   สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
          o   ภาคเช้า  08.30 - 11.30 น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
          o   ภคาบ่าย 13.00 - 16.00 น. สอบวิชาธณรมวิภาค,พุทธประวัติ,และวินัย

 

วัน / เดือน / ปี กำหนดการ
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 เปิดรับสมัครนักเรียนธรรมศึกษาทุกชั้นปี
12 พฤษภาคม 2556 เปิดเรียนธรรมศึกษาตรี โท เอก
14 กรกฎาคม 2556 พิธีไหว้ครู ธรรมศึกษาตรี โท เอก
23 พฤศจิกายน 2556 สอบธรรมศึกษาตรี โท เอก

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร