ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

DOU รับสมัครนักศึษาใหม่ระดับปริญญาตรี

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2556

 

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เสริมสร้างนักษศึกษาให้มีความรู้ด้านสติปัญญาและคุณธรรมภายในจิตใจ สามารถฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธี และสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นได้  ไม่ว่าอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นู้นำต้นแบบทางศีลธรรมให้กับสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

DOU ใช้ระบบการศึกษาทางไกล โดยนักศึกษาทำการศึกษาด้วยตัวเอง ผ่านตำราเรียน แบบฝึกหัดปฏิบัติ สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ภาพ/เสียง ผ่านสัญญาณดาวเทียม DMCtv Internet และ VDO
 
แบ่งเป็น 3 หลักสูตร
 
1   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
2   หลักสูตร Pre-Degree
3  หลักสูตรสัมฤทธิบัตร


นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 
1   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 5 หรือ ม.6) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
2   มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันเปิดภาคเรียนแรก
 

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัคร ที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์
2. ใบลงทะเบียน ที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสุทธิสงฆ์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ
5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

ชมรมประสานงาน DOU (ข้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม) สำหรับวันจันทร์ถึงวันเสาร์
วันอาทิตย์สมัครได้ที่ บู๊ธ DOU ณ เสา G6 และ N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

โทรศัพท์ 086-326-3822 หรือ www.dou.us

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล