ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการ IE Camp

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2556

โครงการ IE Camp (International Ethics Camp)

ระหว่างวันที่ 11-21 ตุลาคม พ.ศ.2556

สมาธิ Meditation

ถ้าเพียงแค่ 10 วัน ในช่วงปิดเทอม เป็นโอกาสที่ทำให้คุณได้ ………

รู้เคล็ดลับที่จะทำให้การเรียนดีขึ้น
ได้ค้นพบว่าตัวเองมีศักยภาพมากแค่ไหน ?
รู้หลักว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร ?


คุณต้องไม่พลาดที่จะเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ที่คุณอาจไม่เคยเจอที่ไหน และมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดของคุณก็ได้………


ไม่เพียงเท่านั้น……สิ่งที่คุณได้รับ…..อาจจะทำให้ในอนาคต คุณเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น……...

สมาธิ Meditation
โครงการ IE Camp (International Ethics Camp)


     โครงการ iE Camp (International Ethics Camp) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้มีความ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ที่ต้องการทักษะทางภาษา ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ และความฉลาดทางอารมณ์ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการถ่ายทอดทักษะจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ทั้งภาคการศึกษา ธุรกิจ บันเทิง การเมือง การปกครอง และการพัฒนาสังคม การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมที่ใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นบรรทัดฐาน ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตน ให้พร้อมต่อการเข้าสู่สังคมโลกที่ท้าทายต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
2. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ดี หรืออย่างน้อยสามารถสนทนาภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้
3. สนใจท ากิจกรรมระหว่างการเรียน เช่น กิจกรรมชมรม/คณะ/ค่าย กิจกรรมเพื่อการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง

หมายเหตุ ผู้สมัคร ต้องไม่เป็นโรคลมชัก ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับจิต/ประสาท (เนื่องจากเป็นข้อห้ามในการปฏิบัติสมาธิ(Meditation)

ข้อปฏิบัติในการอบรม

เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการอบรมสมาธิ การรักษาศีล8 จะช่วยให้เกิดความเรียบร้อยระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและส่งเสริมการปฏิบัติธรรม อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการอบรม

1) สามารถรักษาศีล 8 ได้ครบถ้วน ตลอดระยะเวลาอบรม
2) แต่งกายด้วยชุดที่ใส่สบายคล่องตัว มิดชิด เรียบร้อยสุภาพ สีสุภาพ
    - เสื้อ : สีอ่อน (ควรเป็นเสื้อสีขาว) คอเสื้อไม่ลึก เนื้อผ้าไม่บางเกินไป เป็นเสื้อมีแขน (ไม่ใช่เสื้อแขนกุด)
    - กางเกง : กางเกงขายาว เช่น กางเกงผ้าฝ้าย,กางเกงวอร์ม
3)เตรียมรองเท้าที่สุภาพ และคล่องตัวในการลงปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ เช่น รองเท้าลำลอง หรือรองเท้าผ้าใบมาด้วย และไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูง เพื่อความสะดวกในการร่วมกิจกรรมที่ต้องการความคล่องตัวระหว่างอบรม
4) ผู้เข้าอบรมสามารถซักผ้าในระหว่างการอบรมได้ แต่ก็ควรเตรียมเสื้อผ้ามาใช้ให้เพียงพอต่อเนื่องได้อย่างน้อย 3-4 วัน

สิ่งที่ควรนำมาในการอบรม

1)สมุดบันทึกส่วนตัว ปากกา/ดินสอ
2)ยาประจ าตัว (ถ้ามี)
3)ไม่ควรน าของมีค่าเข้าในการอบรมด้วย เนื่องจากจะท าให้กังวลในการดูแล (ทรัพย์สินส่วนตัวให้ดูแลติดตัวตลอดเวลา)

ข้อห้ามในการอบรม / สิ่งที่ห้ามนำมาในการอบรม

ห้ามนำของมึนเมาเช่นสุราเมรัย สิ่งเสพติด อาวุธทุกชนิด สื่อ/รูปอนาจารทุกประเภท หากพกพา/เปิดสื่อดังกล่าว หรือทะเลาะวิวาทในระหว่างอบรม จะถูกตัดสิทธิ์ในการอยู่อบรมต่อ และให้ออกจากการอบรมทันที (โดยไม่คืนเงินลงทะเบียน)


วิธีสมัคร-การรับสมัคร

- วันสุดท้ายของการส่งใบสมัคร คือวันที่ 1 ตุลาคม 2556
- ส่งไฟล์ใบสมัครทาง email : [email protected] (จะมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก่อนยืนยันรับเข้าอบรม)
- โครงการจะยืนยันการรับการเข้าอบรมของท่าน ก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2556

เอกสารที่ใช้สมัคร

- ไฟล์ใบสมัคร ( Application Form )
- ไฟล์รูปภาพหน้าตรงของท่าน จ านวน 1 ไฟล์(ใส่ในไฟล์ใบสมัคร)
- ส าเนาบัตรประชน หรือ ส าเนา Passport ( กรณีเป็นชาวต่างชาติ)


สถานที่อบรม

POP House 50 หมู่บ้านตะวันธรรม ต าบลคลองสอง จ.ปทุมธานี


วันเข้ารับการอบรม

- ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม เวลา 16.30 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ POP House
- ระยะเวลาอบรม (คอร์ส 10 วัน): 11 – 21 ตุลาคม 2556 ณ POP House


การจ่ายค่าอุปกรณ์การอบรม

จำนวน 500 บาท/ท่าน ( โดยจ่ายได้ในวันลงทะเบียน )


*** ผู้อบรมจะได้เสื้อจากทางโครงการ 1 ตัว และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมอื่นๆ ***
สอบถามรายละเอียดอื่นๆโทร 08 6780 2228 , 08 7701 1180 หรือ [email protected]

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล