ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

บวชบูชาธรรม 105 ปี คุณยายอาจารย์

วันที่ 04 ธค. พ.ศ.2556

บวชบูชาธรรม 105 ปี คุณยายอาจารย์


โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 105 ปี 
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย

 


อบรมระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (รวม 45 วัน) 
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


     คุณยาย อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นศิษย์เอก "หนึ่งไม่มีสอง" ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายท่านคือผู้สืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก ด้วยการรวมหมู่คณะมาบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย จนกลายเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่รองรับการ  สร้างบารมี การประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเหล่ากัลยาณมิตรจากทั่วโลก นับล้านคนในปัจจุบัน และจะกลายเป็นสถานที่รวมพุทธบุตร และสาธุชนนับล้านคนในอนาคตอันใกล้นี้ จึงกล่าว ได้ว่าหากไม่มีคุณยายอาจารย์ ก็ไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ (พระเทพญาณมหามุนี) ไม่มีวัดพระธรรมกาย และไม่มีหมู่คณะนักสร้างบารมีในวันนี้

     เนื่องในวาระครบ 105 ปี แห่งการบังเกิดขึ้นของคุณยายอาจารย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 มกราคมในปีนี้ จึงเป็นโอกาสทองของเหล่าศิษยานุศิษย์ ลูกหลานยายทั่วโลก ที่จะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีด้วยการ บรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเอง และบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์ฯ ผู้เป็นมหาปูชนียาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย


     ผู้บวช ย่อมได้อานิสงส์แห่ง บุญจากการบวช ได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี และยังมีโอกาสได้ บวชบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์ฯ ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย ซึ่งเป็นการปฏิบัติบูชาอันประเสริฐกว่าการบูชาทั้งปวง ผลานิสงส์แห่งการบรรพชาอุปสมบท มีมากมายสุดจะนับจะประมาณได้ เช่น ย่อมทำให้ได้เกิดเป็น มนุษย์ผู้มีปัญญา มีสัมมาทิฏฐิ ได้เกิดในดินแดนที่มี พระพุทธศาสนา มีโอกาสได้สร้างบุญบารมีต่อไปใน ภพชาติเบื้อง หน้าอย่างน้อย 64 กัป (ระยะเวลาการ ตั้งอยู่ของโลกในหนึ่งรอบ) และบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ตลอดจนผู้สนับสนุนการบวชย่อมได้อานิสงส์เช่น เดียวกันถึง 32 กัปทีเดียว

 

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานมูลนิธิธรรมกาย

“วัตถุประสงค์ของการบวชมีเพียงประการเดียว คือ ทำพระนิพพานให้แจ้ง ไม่ว่าจะบวชสั้น บวชยาว หรือแม้บวชเพียงวันเดียวก็ตาม การบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง และตั้งใจทำอย่างนั้นจริงๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุพระพุทธศาสนา ถูกวัตถุประสงค์ของการบวช บวชอย่างนี้จึงจะมีอานิสงส์มากถึง 64 กัป คือ จะเกิดกี่ครั้งก็แล้วแต่ จะปิดประตูอบายไม่ต้องไปมหานรกสำหรับตัวเองถึง 64 กัป โยมพ่อโยมแม่ก็ได้ครึ่งหนึ่ง 32 กัป ผู้มาอนุโมทนาลดหย่อนลงไปตามส่วน แต่ถ้าบวชหลายๆรูปก็คูณไปเรื่อยๆ แล้วแต่ว่าใครปลื้มมาก ปลื้มน้อย นี่ก็เป็นวัตถุประสงค์และอานิสงส์การบวชโดยย่อ”

24 กรกฎาคม พ.ศ.2547

 

หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด
5.ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจเลือดและผลเอ็กซเรย์ปอดจากโรงพยาบาล
6.ใบรับรอง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง

คุณสมบัติ

1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป   และมีอายุระหว่าง 20-50 ปี
2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ผ่านการรับรองจากผู้นำบุญ ผู้ประสานงานภาคและหัวหน้าภาค  ที่ตนเองสังกัด
4. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบขานนาค ในวันสัมภาษณ์
5. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
6. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย
7. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น   โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด ต้องไม่  ติดยาเสพติดและผ่านการตรวจร่างกายในวันปฐมนิเทศ
8. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ให้เป็นภาระต่อผู้อื่น
9. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ
10. ต้องมีคุณสมบัติผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคมและไม่มีรอยสัก   อันไม่เหมาะสม

 

กำหนดการอบรม

1. ระยะเวลาการอบรม

- วันที่ 3 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

 2. วันสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาค

- อาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2556    : สัมภาษณ์, สอบขานนาค ครั้งที่ 1
ห้องสัมนาใต้สภาฯ ชั้น 1เวลา 13.30 - 16.30 น.

- อาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2556    : สัมภาษณ์, สอบขานนาค ครั้งที่ 2
ห้องสัมนาใต้สภาฯ ชั้น 1เวลา 13.30 - 16.30 น.

- อาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2556    : สัมภาษณ์, สอบขานนาค ครั้งที่ 3
ห้องสัมนาใต้สภาฯ ชั้น 1เวลา 13.30 - 16.30 น.

3. กำหนดการวันเข้าวัด ปฐมนิเทศ
  
-
ศุกร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2557 : เข้ารับการอบรม สภาฯ ระเบียง 3    เวลา เวลา 13.30 - 17.30 น.
-
อาทิตย์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2557 : พิธีตัดปอยผม และ ปลงผม           

4. พิธีบรรพชาอุปสมบท 
   
-
เสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2557  : พิธีบรรพชาและอุปสมบท ชุดที่ 1                                                                               

- อาทิตย์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2557 : อุปสมบท ชุดที่ 2

- อาทิตย์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2557 : ตักบาตรพระใหม่ หน้าอุโบสถ วัดพระธรรมกายเวลา 6.00 น.

5. ปฏิบัติธรรมพิเศษ

- วันจันทร์ที่ 3 - ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 
 
6. สิ้นสุดการอบรม      

- อาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
 
ของใช้ในโครงการ

1. ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง 1 ผืน ถุงเท้ากันหนาวสีเหลืองหรือ น้ำตาล ๑ คู่
2. ชุดอบรมธรรมทายาท สีขาวล้วน ไม่มีลาย จำนวน 2 ชุด
3. เสื้อพระราชทานแขนสั้น สีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว
4. ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน  ไฟฉายและถ่านไฟฉาย
5. กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำหรือผ้าขาวม้า และผ้าเช็ดตัว  (สีเหลือง)
6. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ
7. มีดโกนหนวด และใบมีดโกน อย่างน้อย 4 ใบ
8. รองเท้าสุภาพ สีน้ำตาล 1 คู่

ของที่ไม่ควรนำมาในการอบรม

1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ(Meditation)
2. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
3. เครื่องเล่นสื่อต่างๆ ทุกชนิด (วิทยุ ซีดี MP3 MP4)
4. กระจกเงา รูปภาพญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
5. ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น6. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ (คณะกรรมการจะตรวจและเก็บดูแลของเหล่านั้นแทนระหว่าง   การอบรม)