ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาสามเณร ยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์ 2

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2557

 

โครงการบรรพชาสามเณร

ยุวพุทธศาสนิก สัมพันธ์ 2

( Yuwabuddha sardsanig samphan  Novice ordination project season 2)

 

 

 


 รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และ ระดับมัธยมศึกษาทั้งระดับ
 อบรมระหว่างวันที่  23 มีนาคม ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2557

 

 

                  เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย
มีพื้นฐานการกำเนิดชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธีด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบจากสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย  โดยจะได้รับการดูแลจากพระอาจารย์
และพระพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด อีกทั้งบูตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในระหว่างปิดภาคเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่งจะได้มาฝึกอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันดีงาม
มีความกตัญญูกตเวที ผ่านบทฝึกคุณธรรมที่เรียกว่า "ความดีพื้นฐานสากล" ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ
สวดมนต์เจริญภาวนา ให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคง ของบุตรหลานที่จะเติบโต
ขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต

 

 

  โดยทางโครงการแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น
  ภายใต้หลักสูตร "ความดีพื้นฐานสากล"

  ยุวพุทธ "โครงการ 1" ระดับชั้น ป.4-ม.3 อายุ 10-14 ปี จากโรงเรียนสายสามัญทั่วประเทศ


  ยุวพุทธ "โครงการ 2" ระดับชั้น ม.4-ม.6 อายุ 15-19 ปี จากโรงเรียนสายสามัญทั่วประเทศ

 


    ความดีพื้นฐานสากล

                  ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมี
  เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และพัฒนาสังคม ให้มีความเจริญงอกงาม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  คุณลักษณะเหล่านี้จะต้องฝึกฝน เป็นประจำทุกวันจนเป็นนิสัย

 

                     ซึ่งความดีพื้นฐานสากลประกอบด้วย
                 1.) ความสะอาด

 

                 2.) ความเป็นระเบียบ
 

                 3.) ความสุภาพ
 

                4.) ตรงต่อเวลา
 

                 5.) มีจิตใจตั้งมั่น
 

      ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝีกฝนความดีสากลในทุกๆวัน

 

 

 

    คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
2. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
3.  มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่พิการหรือทุพพลภาพ  สามารถนั่งคุกเข่า  นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้
4.  ต้องไม่ติดยาเสพติด  สุราและบรี่
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่นวัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์เป็นต้น
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลงชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
    โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
7. ไม่เคยถูกต้องคดีความอยู่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
8. เป็นผู้มีวินัยมีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
9. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
10. ต้องไม่มีรอยสักใดๆทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)
11. ต้องไม่เป็นนักเรียนที่อยู่ในการสอบซ่อมเพื่อแก้ 0, ร, มส และตกกิจกรรม
12. สามารถท่องคำขานนาคได้หมดทุกบท (เพื่อใช้ในการขอบรรพชา)
   
     สามารถดาวโหลดไฟล์ขานนาคได้ที่
http//thammathayat.com/download

 


        กำหนดการรับสมัคร สัมภาษณ์ และสอบขานนาค

เปิดรับและสัมภาษณ์ตามวันดังต่อไปนี้
 

- ครั้งที่ 1  วันอาทิตย์ที่  2  กุมภาพันธ์ 2557
 

- ครั้งที่ 2  วันอาทิตย์ที่  9  กุมภาพันธ์ 2557
 

- ครั้งที่ 3  วันอาทิตย์ที่ 16  กุมภาพันธ์ 2557
 

- ครั้งที่ 4  วันอาทิตย์ที่  23  กุมภาพันธ์ 2557
 

- ครั้งที่ 5  วันอาทิตย์ที่  2  มีนาคม 2557
 

- ครั้งที่ 6  วันอาทิตย์ที่  9  มีนาคม 2557
 

- ครั้งที่ 7  วันอาทิตย์ที่  16  มีนาคม 2557

ณ ห้องสัมมนา SPD2E สภาธรรมกายสากล ชั้น 1 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในเลา 13.00-16.00 น.
(ผู้สมัครต้องสอบคำขานนาคให้ได้ทุกบทตามที่คณะกรรมการตั้งข้อกำหนดไว้และต้องนำผู้ปกครอง
หรือผู้รับรองมาด้วยทุกครั้งในการมาสอบสัมภาษณ์)

 

 

     หลักฐานการสมัครและค่าลงทะเบียน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 

2. สำเนาบัตรนักเรียน หนังสือรับรองการศึกษา  จำนวน 1 ใบ
 

3. รูปถ่ายชุดนักเรียน (ไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่สวมหมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 

4. ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (สำหรับเป็นค่าชุดเตรียมบวชและอุปกรณ์ใช้ในการอบรม
      ซึ่งเมื่อจบโครงการฯ สมารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)

 

 

          ของที่ห้ามนำเข้ามาในการอบรม

  1. หนังสืออ่านเล่น หรือหนังสือที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
 

2. อาหาร,ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม (ปานะ) ทุกชนิด
 

3. เครื่องเล่นสื่อสารชชนิดต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ, เครื่องเล่น MP3-MP4
      กล้องถ่ายรูป รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลทุกประเภทและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
      (ทางโครงการจะเก็บไว้ในระหว่างการอบรม และจะคืนให้เมื่อจบโครงการ)
 

4. กระจกส่องหน้าหรือรูปถ่ายญาตมิตร
 

5. ของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด  เช่น สร้อยคอ พระของขวัญ  แหวน สายสิญจน์
      รวมไปถึงปัจจัยของผู้เข้ารับการอบรม (ทางโครงการจะรับฝากไว้ให้ในระหว่างการอบรม 
      และจะคืนให้เมื่อจบโครงการ)

 

  6. วัตถุมีคม อาวุธยุทธโธปกรณ์ชนิดต่างๆ ที่จะสามารถทำอันตรายให้กับผู้เข้าร่วมอบรม
      และตัวผู้เข้าร่วมอบรมเอง  เช่น มีดคัตเตอร์ ปืนปากกา เป็นต้น

 

  7. ยาเสพติพทุกชนิด (ถ้าค้นเจอ จะถูกตัดสิทธิการอบรมโดยทันที)

 


             กิจกรรมในโครงการ

  - วันรายงานตัว                   : วันพุธที่ 23 มีนาคม 2557 (ทั้ง 2 โครงการ) ณ ห้องสัมมนา SPD2E
 

  - วันปลงผม                       : วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557  ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย เวลา 16.00 น.
 

  - เวียนประทักษิณ,              : วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย เวลา 05.30 น.
    ขอขมาผู้ปกครอง
    และรับบาตรผ้าไตร          
 

- วันบรรพชา                      : วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557  ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 

  - ตักบาตรสามเณรใหม่        : วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557  ณ ห้องสัมมนา SPD7E
                                             สภาธรรมกายสากล เวลา 06.00 น.
 

-  เดินธุดงค์ธรรมชัย            : ตั้งแต่วันที่ 14-18 เมษายน 2557 "ธุดงค์มิตรภาพ เชื่อมพุทธศาสนาสองฝั่งโขง"
 

  - สิ้นสุดการอบรม                : วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 084-677-8990, 089-663-3776

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร