ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ AEC

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

 

 

โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ

สู่ AEC

 

รับสมัครบวชตั้งแต่วันนี้ - 26 มีนาคม พ.ศ.2557
ครั้งหนึ่งในชีวิตบวชอุทิศแทนคุณพ่อแม่


     ในสภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัวและสังคมที่แปรปรวนดังเช่นปัจจุบัน สำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้น นอกจากต้องกังวลกับอุปสรรคในการทำมาหากินที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ห่วงใยมากที่สุด คือ อนาคตของลูก ๆ ดังนั้นถ้าหากมีสิ่งใดช่วยให้ลูกเติบโตไปเป็นคนดี ที่มีความสุขความเจริญได้ พ่อแม่ก็อยากหาสิ่งนั้นมาให้โชคดีจริง ๆ ที่ขณะนี้มีโครงการดี ๆ ที่จะสานฝันของพ่อแม่ให้เป็นจริงได้แล้ว โครงการนั้นก็คือ “โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ AEC”

     เยาวชนที่เข้าอบรมในโครงการนี้ จะได้รับการฝึกฝนอบรมด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะช่วยปลูกฝังคุณธรรม ฝึกความอดทน และกล่อมเกลาจิตใจให้รู้จักผิด - ชอบ ชั่ว - ดี นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังจะได้ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย อย่างต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งจะก่อให้เกิด ความดีสากล 5 ประการ ติดตัวเยาวชนไปคือ 1. ความสะอาด 2. ความเป็นระเบียบ 3. ความสุภาพ 4. ความตรงต่อเวลา 5. ความมีจิตตั้งมั่น (จากการทำสมาธิ(Meditation))

      ตลอดโครงการ เยาวชนจะได้ ฝึกสมาธิ ทุกวัน ซึ่งหากนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะช่วยพัฒนาสติปัญญาได้อย่างดีเยี่ยมทำให้เรียนหนังสือเก่งขึ้น นอกจากนี้เยาวชนจะได้รับการปลูกฝังให้เห็น ความสำคัญของ การรักษาศีลและการทำทาน ที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจดีงาม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ฯลฯ ซึ่งทุกกิจกรรมที่กล่าวมานี้ ล้วนมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้นทั้งสิ้น

 การบวชเณรในโครงการนี้จึงเป็นการบวชเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและดีงามให้แก่เยาวชน และยังเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเลวร้าย เช่น ยาเสพติดหรืออบายมุขต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่ คลายความวิตกกังวลต่ออนาคตของลูกรักได้เป็นอย่างดีการบวชเณรกับโครงการนี้ จึงเป็นวิธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่ดีอย่างยิ่งวิธีหนึ่ง เท่าที่ลูกจะทำได้ในวัยขนาดนี้
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 19 เมษายน พ.ศ. 2557 (25 วัน)

 

 

กำหนดการ

 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557
เริ่มอบรม วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ วัดหรือโรงเรียนที่เหมาะสม
 บรรพชา วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 รับประกาศนียบัตร / ปิดการอบรม วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557


คุณสมบัติผู้สมัครบรรพชาสามเณร

1. เป็นนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
2. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
4. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดโครงการ
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้
6. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
7. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาทหรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่น ๆ และไม่ติดยาเสพติด
8. ไม่เป็นผู้มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพหรือพิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
9. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
10. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

 

 หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครหรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรนักเรียน หนังสือรับรองหรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด

 สามเณรที่ประสงค์จะบรรพชาต่อ ฝึกการเดินธุดงค์และอบรมหลักสูตรเข้มข้น ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีและสนแก้ววนาราม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน - วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 

 

 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 - 831 - 1234 ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. หรือ www.dmycenter.com