ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2557

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (Buddhist Studies)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2557 ตั้งแต่วันนี้ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

 

 

 

ระบบการศึกษา

    DOUใช้ระบบการศึกษาทางไกล โดยนักศึกษาทำการศึกษาด้วยตัวเอง ผ่านตำราเรียน แบบฝึกหัดปฏิบัติ สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ภาพ/เสียง ผ่านสัญญาณดาวเทียม DMCtv Internet และ VDO

 

แบ่งเป็น 4 หลักสูตร
1. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร แบบใหม่ (The Certificate of Achievement Program–New)
อายุ 16 ปีขึ้นไป (at least the age of 16)
2. หลักสูตร Pre-Degree แบบใหม่ (The Pre-Degree Program–New)
จบวุฒิต่ำกว่าม. 6 / ป.ธ.3 (not graduated from the secondary school)
อายุ 16 ปีขึ้นไป (at least the age of 16)
3. ปริญญาตรี 4 ปี แบบใหม่ (The Bachelor’s Degree Program–New)
จบวุฒิม. 6 / ป.ธ.3 ขึ้นไป (graduated from the secondary school)
อายุ 18 ปีขึ้นไป (at least the age of 18)
4. ประกาศนียบัตรชั้นเริ่มต้น ระบบออนไลน์ (The Certificate of Buddhism Beginner Courses Online)
ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา (no minimum of age or background education)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้เรียนในระดับสัมฤทธิบัตร และ Pre-Degree ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันเปิดภาคเรียน

2. นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 5 หรือ ม.6) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
2.2 มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันเปิดภาคเรียนแรก
2.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นเริ่มต้น ระบบออนไลน์ (The Certificate of Buddhism Beginner Courses Online)
ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา (no minimum of age or background education)

เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัคร ที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์
2. ใบลงทะเบียน ที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสุทธิสงฆ์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ
5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

 

ขั้นตอนการสมัครและการเรียน

1 สมัครเรียน ชำระค่าแรกเข้าพร้อมเอกสารการสมัคร
2 ลงทะเบียนเรียน ชำระค่าลงทะเบียน
3 รับหนังสือ สื่อการเรียนและแบบฝึกหัด กลับไปศึกษาด้วยตัวเอง
4 รับข้อสอบ ในสัปดาห์ก่อนจบภาคเรียน กลับไปทำด้วยตัวเอง
5 ส่งข้อสอบ พร้อมแบบฝึกหัดและสมุดบันทึกธรรมในรายวิชาสมาธิ
6 ประกาศผลการเรียน

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 800 บาท

 

ค่าลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรภาษาไทยชุดวิชาละ 1100 บาท
 หลักสูตรภาษาอังกฤษชุดวิชาละ 4000 บาท
(รวมค่าสื่อการเรียนการสอน)
*พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี เรียนฟรีทั่วโลก

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2557 8-9 มีนาคม 2557

ณ วัดพระธรรมกาย

 

วิธีการชำระเงิน

1. เงินสด

2.ธนาณัติ สั่งจ่ายชมรมประสานงาน DOU ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

3.โอนผ่านธนาคาร ธนาคาร ธนชาต (ออมทรัพย์) สาขา คลองหลวง

ชื่อบัญชี พระวุฒิชัย ปญฺญาวุฑฺโฒ หรือ นางสาวเขมิกา วรสันต์โต  เลขบัญชี 238-2-23844-4


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

โทร. 02-901-1013, 02831-1000 ต่อ 2261,086-326-3822

E-mail : [email protected] 
line ID : DOU Club และ LPD072
www.facebook.com/DhammakayaOpenUniversity

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล