ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย บวชเรียนบาลี ประจำปี พ.ศ. 2557

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2557

โครงการอบรมสามเณรใหม่

วัดพระธรรมกาย

บวชเรียนบาลี ประจำปี พ.ศ. 2557

อบรมระหว่างวันที่ 22 เม.ย. 2557 - 30 มี.ค.2558

 

 

       สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ซึ่งเป็นศาสนทายาท ที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา เพราะมีวัยที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ และสามารถที่จะเรียนรู้และทรงจำพระธรรมคำสั่งสอน ได้อย่างดีเยี่ยม หากได้รับการดูแลเอาใจใส่ และให้การศึกษาฝึกอบรม ตามพระธรรมวินัยแล้ว ก็จะเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นคง เป็นที่พึ่งของชาวโลกได้

       ด้วยเล็งเห็นความสำคัญดังนี้  ทางหมู่กุฏิสามเณรวัดพระธรรมกาย จึงจัดให้มีโครงการอบรม
สามเณรใหม่ขึ้น เพื่อให้มีการศึกษา และอบรมปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ซึ่งจะได้พัฒนาศักยภาพ
อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนสู่มวลมนุษยชาติต่อไปฯ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสามเณร ผู้มีความสนใจได้าศึกษา ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
2. เพื่อสร้างศาสนทายาท ที่เพียบพร้อมไว้เป็นกำลังสำคัญในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
3. เพื่อดำรงค์รักษาไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4. เพื่ออบรมตนเอง และฝึกปฏิบัติ ให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5. เพื่อนำธรรมะ และวิชาธรรมกาย เผยแผ่สู่ชาวโลกทั้งหลาย

 

หมายเหตุ

ผู้สมัครต้องผ่านการสอบคัดเลือก และได้คะแนนตามเกณฑ์ ที่กำหนดโดยวิชาที่ใช้ในการสอบ
ได้แก่ วิชา ภาษาไทย 100 คะแนน คณิตศาสตร์ 25 คะแนน ภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
1. ภาษาไทย       ต้องสอบให้ได้ 50 % ขึ้นไป
2. คณิตศาสตร์    ต้องสอบให้ได้  50 % ขึ้นไป
3.ภาษาอังกฤษ    ต้องสอบให้ได้  50 % ขึ้นไป
( ถ้าสอบ  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ผ่าน ภาษาไทยต้องได้อย่างน้อย 60 % ขึ้นไป
และคะแนนรวมต้องได้อย่างน้อย 60 % ขึ้นไป )


กำหนดการรับสมัคร

10 มีนาคม - 30 เม.ย. 2557                เปิดรับสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร
                                                        ( ณ อาคารแก้วดวงบุญ )
22 เม.ย. 2557                                   เข้าวัดรายงานตัว
23 เม.ย. 2557                                   สอบคัดเลือกสามเณรใหม่ วิชาที่สอบ ภาษาไทย
                                                        คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
                                                        (โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย)
2 พ.ค. 2557                                     ประกาศผลการสอบคัดเลือก
4 พ.ค. 2557                                     ปฐมนิเทศโครงการอบรมสามเณรใหม่วัดพระธรรมกาย

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
2. เป็นเพศชายที่สมบูรณ์ อายุระหว่าง 11 - 15 ปี
3. สามารถอ่านและเขียนไหยได้ดี
4. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สมส่วนไม่พิการ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีโรคติดต่อ เช่น โรคหอบหืด โรคจิต โรคประสาท
โรคลมซัก และ ไม่ติดยาเสพติด
5. มีคสามประพฤติเรียบร้อย เข้ากับหมู่คณะได้ พร้อมจะปฏิบัติตามระเบียบ
6. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา ผู้ปกครอง
7. ผ่านการตรวจร่างกาย สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์


สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
1. ได้รับการสนับสนุนสูงสุดด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม-นักธรรมบาลี ภาษาต่างประเทศ
และสนับสนุนการศึกษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศ
2. ได้รับการสนับสนุนสวัสดิการ ความเป็นอยู่ อาหาร ที่พัก พยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ
3. ได้รับการอบรมทักษะ ความเป็นผู้นำ ฝึกฝนพัฒนาหล่อหลอมคุณธรรม จนสามารถนำไปใช้ดำเนินชีวิตถูกตามพุทธวิธี

 

 

หลักฐานการรับสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน )จำนวน 3 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
3. หนังสือสุทธิตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
4. หลักฐานการศึกษา เช่น ใบ ป.05 ตัวจริง (จบป.6) พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด
6. ใบรับรองแพทย์ ตัวจริง
7. บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ตัวจริง
8. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประชาชน บิดา มารดา จำนวน 2 ชุด
9. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 2 ชุด
10.ใบรับรองความประพฤติจากวัดต้นสังกัดเดิม จำนวน 2 ชุด

 

 


ลูกๆ สามเณรผู้เป็นดวงใจสุดที่รักของหลวงพ่อทั้งหลาย
การที่ลูกๆ ได้ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในเพศพรหมจรรย์
ผู้เป็นเหล่ากอของสมณะนั้น เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด
เพราะชีวิตของสมณะ เป็นชีวิตของนักรบกองทัพธรรม
ผู้ได้อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา เป็นชีวิตที่มีคุณค่ายิ่ง
ยิ่งกว่าชีวิตของจอมจักรพรรดิ หรือยิ่งกว่าชีวิตใดๆ
ในโลกทั้งหมด เป็นชีวิตที่มีเกียรติภูมิสูงสุด
ไม่ใช่เกียรติเฉพาะในเมืองมนุษย์นีเเท่านั้น
แต่มีเกียรตฺสูงสุดในสัมปรายภพ ในเทวโลก
เพราะว่าชีวิตสมณะ เป็นชีวิตของผู้ทำงานที่ยิ่งใหญ่
คือ งานสร้างสันติสุขอันไพบูลย์
ให้บังเกิดขึ้นแกมวลมนุษย์
 
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 085-191-0555 , 080-592-4781

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล