ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญรับบุญเด็ดดาวรวยเพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 24 พย. พ.ศ.2557

      ขอเรียนเชิญรับบุญเด็ดดอกดาวรวย
        เพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 
ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว 

 

ร่วมเด็ดดอกดาวรวยได้ที่ วิหารคด คอร์ 2 วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล