ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 106 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

วันที่ 25 พย. พ.ศ.2557

     โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 106 ปี

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 

 

      คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นศิษย์เอก "หนึ่งไม่มีสอง" ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายท่านคือผู้สืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก ด้วยการรวมหมู่คณะมาบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย จนกลายเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่รองรับการ  สร้างบารมี การประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเหล่ากัลยาณมิตรจากทั่วโลก นับล้านคนในปัจจุบัน และจะกลายเป็นสถานที่รวมพุทธบุตร และสาธุชนนับล้านคนในอนาคตอันใกล้นี้ จึงกล่าว ได้ว่าหากไม่มีคุณยายอาจารย์ ก็ไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ (พระเทพญาณมหามุนี) ไม่มีวัดพระธรรมกาย และไม่มีหมู่คณะนักสร้างบารมีในวันนี้

      เนื่องในวาระครบ 106 ปี แห่งการบังเกิดขึ้นของคุณยายอาจารย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 มกราคมในปีนี้ จึงเป็นโอกาสทองของเหล่าศิษยานุศิษย์ ลูกหลานยายทั่วโลก ที่จะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีด้วยการ บรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเอง และบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์ฯ ผู้เป็นมหาปูชนียาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

 

.

หลักฐานการรับสมัคร

     1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
     4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด
     5.ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจเลือดและผลเอ็กซเรย์ปอดจากโรงพยาบาล
     6.ใบรับรอง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง
 
คุณสมบัติ

     1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป   และมีอายุระหว่าง 20-50 ปี
     2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
     3. ผ่านการรับรองจากผู้นำบุญ ผู้ประสานงานภาคและหัวหน้าภาค  ที่ตนเองสังกัด
     4. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบขานนาค ในวันสัมภาษณ์
     5. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
     6. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย
     7. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด            ต้องไม่  ติดยาเสพติดและผ่านการตรวจร่างกายในวันปฐมนิเทศ
     8. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ให้เป็นภาระต่อผู้อื่น
     9. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ
     10. ต้องมีคุณสมบัติผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคมและไม่มีรอยสัก   อันไม่เหมาะสม

กำหนดการรับสมัคร

     วันอาทิตย์ ที่ 23,30 พ.ย. และ 7,14 ธ.ค. พ.ศ 2557 ที่ระเบียง 3
     วันอาทิตย์ ที่ 21,28  ธันวาคม พ.ศ.2557 ที่ห้อง SPD สภาธรรมกายสากล ชั้น 1
     เริ่มการอบรม   วันเสาร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2558
     ตัดปอยผม  วันอาทิตย์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558
     ตักบาตรพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง   วันศุกร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558
     บรรพชา   วันเสาร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558
     ตักบาตรฉลองพระใหม่ วันจันทร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558
     ขึ้นปฏิบัติธรรมพิเศษ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 083-136-9516 และ 081-416-3823

 

อานิสงค์ของการบวช

1. ยกฐานะจากคนธรรมดาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยที่มนุษย์และเทวดา ยกย่องสรรเสริญ กราบไหว้

2.ได้รับการฝึกฝนกิริยามารยาท การทำงานเป็นทีม และการปฏิบัติสมาธิ ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการศึกษาเล่าเรียน

3.มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามแนวทางพุทธศาสนิกชน

4.บุญกุศลจากการบวช จะช่วยเปิดทางไปสวรรค์ ให้กับตนเอง บิดามารดา หมูญาติสนิทมิตรสหาย และ ผู้ร่วมอนุโมทนา รวมถึงสามารถอุทิศไปยังบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้ว

5. เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับประชาชนทั่วไป ให้หันมาสนใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัดวาอาราม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท 4 

6.ช่วยสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา ที่ปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษของเรารักษาสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ให้ยืนยาวนานต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 

7.สามารถยกตนให้พ้นจากกองกิเลส บรรลุธรรมที่ละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับ มีมรรคผลนิพพาน เป็นแก่นสาน เป็นที่สุด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 083-136-9516 และ 081-416-3823

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร