ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายในหลวง ประจำปี 2557 ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 25 พย. พ.ศ.2557

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.30 น. ณ วัดพระธรรมกาย

 

 

      คณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์บท “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” และบท “ภูมิพลมหาราชวรัสสะ ชยมังคลคาถา” เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดได้นำคณะสงฆ์ทั้งจังหวัด ปทุมธานีจัดกิจกรรมนี้ที่วัดพระธรรมกายติดต่อกัน เป็นปีที่ 12 แล้ว โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และ นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน
 
"ภูมิพลมหาราชวรัสสะ ชยมังคลคาถา"

          ภูมิพโล มหาราชา                  นวโม จกฺกิวำ สิโก
          รฏฺฐปฺปสาสเน พฺยตฺโต            นีติจาริตฺตโกวิโท
          สมฺพุทฺธมามโก อคฺโค             สาสนสฺสูปถมฺภโก
          รชฺชำ  ธมฺเมน กาเรติ              ทีฆทสฺสี วิจกฺขโณ
          ทยฺยานำ  วุฑฺฒิมิจฺฉนฺโต         สนฺติมคฺคนิโยชโก
          สพฺเพสำ  ทุกฺขฆาตา จ           สทา จ สุขทายโก
          สพฺพทยฺยานมตฺถาย               สพฺพกิจฺจานิ กุพฺพเต
          ทุกฺขโต ทุกฺขิเต ทยฺเย            ภยโต ภยตชฺชิเต
          สมุสฺสาโห ปโมเจติ                มหาการุญฺญเจตสา
          เมตฺโตทเกน โตเสติ               ฆมฺเม เทโวว ภูมิเช
          สมฺมาอาชีวโยคสฺส                 วิธึ วิเนติ โยนิโส
          อนุยุญฺชติ พุทฺเธน                  ภาสิตำ  สมชีวิตำ
          ทยฺยานำ  รฏฺฐปาลีนำ             เอตญฺจ อนุสาสติ
          อิทาเนโส มหาราชา               จตุราสีติอายุโก
          อีทิเส มงฺคเล กาเล                 เทมสฺส ชยมงฺคลำ
          รตนตฺตยานุภาเวน                  รตนตฺตยเตชสา
          เสฏฺโฐ ภทฺรมหาราชา             ภูมิพโล นริสฺสโร
          อโรโค สุขิโต โหตุ                 สตาติเรกวสฺสิโก
          วณฺณวา พลสมฺปนฺโน              นิทฺทุกฺโข อกุโตภโย
          อนฺตรายูปสคฺเคหิ                   สพฺพารีหิ วิมุจฺจตุ
          อิจฺฉิตำ  ปตฺถิตำ  สพฺพำ          ขิปฺปมสฺส สมิชฺฌตุ
          จิรำ  รฏฺเฐ ปติฏฺฐาตุ                ปติฏฺฐา ทยฺยวาสินำ
          ทีฆายุตาทิสมฺปนฺนา                สิริกิตฺติ ปรมราชินี
          เต ปุตฺตธีตุนตฺตาโร                 ญาติสาโลหิตา จิเม
          ทยฺยิกา จ มหามจฺจา               สุขิตา โหนฺตุ สพฺพทา
          ทยฺยชาติ วิโรเจตุ                   สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
          อิทฺธึ ปปฺโปตุ เวปุลฺลำ             วิรุฬฺหึ จุตฺตรึ สทา
          จิรำ  โลเก ปติฏฺฐาตุ               สมฺมาสมฺพุทฺธสาสนนฺติ ฯ

       สำหรับบทสวด พระคาถาถวายพระพรชัยมงคลนี้ กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้แต่งขึ้น โดยมีมหาเถรสมาคมเป็นฝ่ายตรวจแก้ โดยเป็นการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบทพระคาถาถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชวรัสสะ ชัยมงคลคาถา ซึ่งเป็นบทสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากภัยพิบัติอีกด้วย

 

 

กำหนดการ

เวลา 14.30 น.     คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี มาถึงพร้อมกัน ณ วัดพระธรรมกาย.

เวลา 14.45 น.     คณะสงฆ์ทั้งหมด (เว้นอาพาธ) พร้อมกันที่พิธี พร้อมประกอบพิธี.

เวลา 15.00 น.     ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                           - พิธีกรนำบูชาพระรัดนตรัย

                           - พิธีกรนำอาราธนาศีล/ รับศีล

                           - ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

                           -  ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และชัยมงคล ร้องเพลงสดุดีมหาราชา คณะสงฆ์เจริญ ชัยมงคลคาถา

                           -  พิธีกรอาราธนาพระปริตร

                            -  คณะสงฆ์เจริญหระพุทธมนต์/เจริญจิตภาวนา

เวลา 16.30 น.      เสร็จพิธี  

 

*** มีการถ่ายทอดสดผ่าน DMC Channel ไป 200 กว่าประเทศทั่วโลก ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านมาร่วมงานบุญโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ ***

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร