ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

บรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ 3

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2558

โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์  3


      โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์  เป็นโครงการบวชเพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแก่ชีวิต ปลูกฝังเยาวชนให้มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธีด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงพร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะเชิงวิชาการ ด้วยการบูรณาการเข้ากับหลักธรรม เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ พน้อมกับสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย  โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิดอีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดา มารดา และผู้สนับสนุนการบวชทุกท่าน 

 โครงการ 1 
อายุระหว่าง 14 - 18 ปี
สถานที่อบรม มหารัตนวิหารคต คอร์ 12
ระยะเวลา 22 มีนาคม 58 - 1 พฤษภาคม 58 (41 วัน)

กำหนดการโครงการ 1 
อา.22 มีนาคม     รายงานตัวเข้าโครงการ เวลา 16.00 น. ณ วิหารคต คอร์ 12 
อา.29 มีนาคม     ตัดปอยผม เวลา 16.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
อา.5 เมษายน      เวียนประทักษิณ เวลา 05.30 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย 
                          บรรพชา เวลา 13.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย 
อา.12 เมษายน    ตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ / สงกรานต์ เวลา 09.00 น. ณ วิหารคตทิศเหนือ คอร์ 17
จ.20 เมษายน      เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ 
23-25 เมษายน    เดินธุดงค์
26 เม.ย. - 1พ.ค.  ปฏิบัติธรรมพิเศษ
ศ.1 พฤษภาคม     สิ้นสุดโครงการ

หลักฐานการสมัคร 
1.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
2.ใบรับรองการศึกษา หรือ สำเนาบัตรนักเรียน 1 ใบ
3.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ
4.ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อจบโครงการ ฯ สามารถนำหลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)

 โครงการ 2 

อายุระหว่าง 9 - 13 ปี
สถานที่อบรม มหารัตนวิหารคต คอร์ 12 
ระยะเวลา 22 มีนาคม 58 - 26 เมษายน 58 (36 วัน)

กำหนดการโครงการ 2 
อา.22 มีนาคม     รายงานตัวเข้าโครงการ เวลา 16.00 น. ณ วิหารคต คอร์ 12 
อา.29 มีนาคม     ตัดปอยผม เวลา 16.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
อา.5 เมษายน      เวียนประทักษิณ เวลา 05.30 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย 
                          บรรพชา เวลา 13.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย 
อา.12 เมษายน    ตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ / สงกรานต์ เวลา 09.00 น. ณ วิหารคตทิศเหนือ คอร์ 17
จ.20 เมษายน      เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ 
23-25 เมษายน    เดินธุดงค์
อา.26 เมษายน    สิ้นสุดโครงการ

หลักฐานการสมัคร 
1.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
2.ใบรับรองการศึกษา หรือ สำเนาบัตรนักเรียน 1 ใบ
3.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ
4.ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อจบโครงการ ฯ สามารถนำหลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)

กำหนดการรับสมัคร และสอบสัมภาษณ์
เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ตรมวันเวลา ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ ที 1 มีนาคม 2558
ครั้งที่ 3 วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2558

      ณห้องสัมมนา SPD 1E สภาธรรมกายสากลชั้น 1 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.  ผู้สมัครต้องสอบคำขานนาคให้ได้ทุกบท ตามที่โครงการตั้งข้อกำหนดไว้และต้องนำผู้ปกครอง หรือผู้รับรองมาด้วยทุกครั้ง ในการมาสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมแบียงเบนทางเพศ)
2.ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่า นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้
4. ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคเอดส์ โรคเชื้อติดต่อต่าง ๆ เป็นต้น
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
7. ไม่เคยถูกต้องคดีความ หรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี 
8. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นคนว่าง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
9. สามารถรับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรม
10. ต้องไม่มีรอยสักใด ๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)
11. ต้องไม่เป็นนักเรียนที่อยู่ในการสอบซ่อมเพื่อแก้ 0, ร, มส และตกกิจกรรม
12. สามารถท่องคำขานนาคได้หมดทุกบท (เพื่อใช้ในการขอบรรพชา) สามารถดาวน์โหลดไฟล์คำขานนาค และ MP3 ได้ที่ http://thammathayat.com/download

ของที่ห้ามนำเข้ามาในการอบรม 
1. หนังสืออ่านเล่น หนือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
2. อาหาร, ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม (ปานะ) ทุกชนิด
3. เครื่องเล่นสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ, เครื่องเล่นเพลง MP3/MP4 กล้องถ่ายรูป รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลทุกประเภทและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด (ถ้านำมา ทางโครงการจะเก็บไว้ให้ระหว่างการอบรม และคืนให้เมื่อจบโครงการ)
4. กระจกส่องหน้า หรือรูปถ่ายญาติมิตร
5. ของมีค่าและเครื่องประทับทุกชนิด เช่น สร้อยคอ , พระของขวัญ , แหวน , สายสิญจน์ รวมไปถึงเงินของของผู้เข้ารับการอบรม  (ทางโครงการจะเก็บไว้ให้ระหว่างการอบรม และคืนให้เมื่อจบโครงการ)
6. วัตถุมีคม อาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ที่สามารถทำอันตรายต่อผู้เข้าร่วมอบรมและตัวผู้อบรมเอง เช่น มีดคัตเตอร์ , ปืนปากกา เป็นต้น
7. ยาเสพติดทุกชนิด (ถ้าค้นหาเจอ จะถูกตัดสิทธิ์จากการอบรมโดยทันที)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล