ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กองทุนถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2558

     กองทุนถวายโคมมาฆประทีป
     วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

กำหนดการ

09.00 น.  ลงทะเบียน
10. 00 น. คณะสงฆ์พร้อม เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำในพื้นที่นั่ง
10.10 น.  คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นอาสนะ  / ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย /  พิธีกรนำอาราธนาศีล
               - พิธีกล่าวคำถวายและอธิษฐานจิต  4 คณะ ดังนี้
               - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่แด่คณะสงฆ์
               - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเพลเป็นสังฆทาน
               - พิธีกล่าวถวายโคมมาฆประทีป
               - พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโคมมาฆประทีป
               - คณะสงฆ์สวดบทถวายพรพระ
               - เจ้าภาพถวายโคมมาฆประทีป
               - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์ให้พร

11. 15 น. เสร็จพิธี
13.00 - 15.30 น. รายการพิเศษ

คำอธิษฐานจิตถวายโคมมาฆประทีป
      ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าให้แสงสว่างจุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชานี้ ขอให้ข้าพเจ้าไดเกิดในบวรพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ(Meditation). ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัศนะ ให้สมบูรณ์พร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ พระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ให้เจริญมั่นคั่ง ดั่งอภิมหาเศรษฐี มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง สามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย มีดวงปัญญาสว่างไสว มีญาณทัสนะกว้างไกล มีดวงตาสุกใส  ทั้ง มังสะจักษุ ทิพยจักษุ สมันตจักษุ และธรรมจักษุ รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน จงทุกประการเทอญฯ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

อานิสงส์การถวายโคมมาฆประทีป (อานิสงส์โดยย่อ)
     1. ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง
     2. เป็นผู้มีความเคารพ มีสัมมาคารวะ
     3. เป็นผู้มีดวงตาสดใส สวยงาม มองได้ไกล ดวงตาบริสุทธิ์บริบูรณ์
     4. ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุ (ตาทิพย์)
     5. มีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจสดชื่นเบิกบาน
     6. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต
     7. ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีปฎิภาณว่องไว แตกฉานในสรรพวิชชาทั้งทางโลกและทางธรรม
     8. ย่อมไม่ไปเกิดในทุคติ
     9. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล