ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 22

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2558

     โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 22
     ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ ระเบียง 6 สภาธรรมกายสากล 

 บทฝึกหนึ่งของชีวิตวัยสดใส ที่ให้มากกว่าคำว่า  “สวย”

      ขอเชิญเยาวชนหญิงวัยสดใส อายุระหว่าง 15-18 ปี เข้าอบรมในโครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2558โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง เป็นโครงการอบรมที่นำธรรมะภาคปริยัติสู่ภาคปฏิบัติให้กับเยาวชนหญิงวัยสดใสที่อยู่ระหว่างหัวเลี้ยวจากเด็กน้อยเข้าสู่หัวต่อของการเป็นผู้ใหญ่ โดยมุ่งหวังให้ผู้อบรมได้พัฒนาตนเองทั้งภายนอกและภายใน มีหลักในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยในสังสารวัฏ และได้พัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ทั้งเก่งและดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ และร่วมเป็นอาสาสมัครของวัดพระธรรมกายในวันคุ้มครองโลก

คุณสมบัติ

1. เยาวชนหญิงแท้อายุระหว่าง 15-18 ปี
2. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ
4. สามารถอยู่ได้ตลอดโครงการอบรม

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. หลักฐานการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ใบรับรองแพทย์

สมัครและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4, 8, 15, 22 มีนาคม 2558  เวลา 12.30-15.30 น. ที่ห้อง V-PEACE 5 (ใต้ระเบียง 6)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริหารงานอาสาสมัคร เสา P20 สภาธรรมกายสากล โทร. 085-122-2385 Facebook:  มัชฌิมธรรมทายาทหญิง www.facebook.com/mujchimying