ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมปล่อยปลาหลวงพ่อ ทุกบ่ายวันศุกร์ ณ วัดปทุมทอง จ.ปทุมธานี

วันที่ 20 มีค. พ.ศ.2558

      ร่วมปล่อยปลาหลวงพ่อ ทุกบ่ายวันศุกร์
      ณ วัดปทุมทอง จ.ปทุมธานี

      ขอเชิญร่วมปล่อยปลาหลวงพ่อ ปล่อยปลาดุก 450 ตัว และปลาช่อนไข่ 50 ตัว ทุกบ่ายวันศุกร์ ณ วัดปทุมทอง จ.ปทุมธานี รวมใจน้อมถวายบุญนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ด้วยการให้ชีวิตสรรพสัตว์เป็นทาน
 
อานิสงส์การปล่อยปลา
1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆ มาตัดรอนได้
2. สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น
3. ผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่านั้นย่อมพบแต่มิตรปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน
4. การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่อง พันธนาการน้อยใหญ่ ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้งหลายของพญามารได้โดยพลัน
5. การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ดั่งการเข้าถึงพระธรรม และเข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่าย