ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี ประจำปีพุทธศักราช 2558

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2558

        พิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี ประจำปีพุทธศักราช 2558

      พิธีถวายกองทุนการศึกษาจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม  พ.ศ.2558  เวลา 09.30 น.
ณ หน้ารัตนบัลลังก์  สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

โครงการถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี – นักธรรม แด่พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายและวัดสาขาทั่วโลก

      การศึกษานักธรรมและบาลี เป็นแก่นของการศึกษาภาคปริยัติ ซึ่งเป็นการทรงจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อภิกษุ-สามเณรศึกษาได้แตกฉาน ก็จะได้เป็นบันไดนำไปสู่ภาคปฏิบัติที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้เกิดปฏิเวธ  คือ การได้บรรลุมรรคผลนิพพาน   จากนั้น ท่านจะได้นำธรรมะมาแนะนำให้พวกเราเหล่าพุทธบริษัท  ได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตต่อไป

      เพราะฉะนั้น เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่บวชอุทิศชีวิตเข้ามาในพระศาสนา ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ได้อย่างเต็มที่  สมกับที่ตั้งใจจะมาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และทำหน้าที่เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลก


กำหนดการ

10:00 น. คณะสงฆ์สวดบทพระพุทธมนต์ อุทิศบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
10.30 น. พิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี-นักธรรม/ถวายภัตตาหารเพล
12:20 น. เสร็จพิธี

อานิสงส์ของการถวายกองทุนการศึกษาบาลี – นักธรรม

     -  ย่อมเป็นผู้มีปัญญามาก ไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศ
     -  แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
     -  ได้รับโอกาสและการสนับสนุนทางด้านการศึกษา
     -  เป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาเล่าเรียน
     -  ได้เกิดในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
     -  แวดล้อมไปด้วยหมู่บัณฑิตนักปราชญ์และกัลยาณมิตรทั้งหลาย
     -  เป็นที่เคารพนับถือให้เกียรติของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
     -  แตกฉานในวิชชาธรรมกายได้อย่างง่ายดาย
     -  ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-831-1000