ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการเตรียมบวชเรียนขอเชิญร่วมปล่อยปลา 100 กิโลกรัม วัดอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2558

โครงการเตรียมบวชเรียน

ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ปล่อยปลา 100 กิโลกรัม

ณ วัดมะขาม อ.เมือง จ.ปทุมธานี

วัดอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558
 

 

 

กำหนดการ
   ** ขึ้นรถ ณ จุดบูชามหาธรรมกายเจดีย์ ** 

12.00 น. ออกเดินทางจากจุดบูชามหาธรรมกายเจดีย์

12.45 น. ร่วมกันอฐิษฐานจิตปล่อยปลา

13.30 น. เดินทางกลับ

14.00 น. ถึงวัดพระธรรมกาย


ติดต่อสอบถาม : พระพรเฉลิม ฉนฺทวโร 
โทร. 090-407-1768