ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ชี้แจงกรณีมีผู้กล่าวหาว่าธรรมกายไม่ใช่พุทธ

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2558

ชี้แจงกรณีมีผู้กล่าวหาว่าธรรมกายไม่ใช่พุทธ


       วัดพระธรรมกายเริ่มสร้างวัดเมื่อวันมาฆบูชา ปี พ.ศ.2513 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จัดตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อปี พ.ศ.2520 ได้ทางานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตามลาดับ ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรประจากว่า 4,000 รูป มีสาธุชนและลูกศิษย์วัดจานวนหลายล้านคน
      วัดพระธรรมกาย มีกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาก และสร้างคุณูปการต่อพระศาสนาและสังคมไทยหลายประการ อาทิ

        1. ทอดผ้าป่าแด่ 323 วัดใน 4 จังหวัดภาคใต้ ถวายปัจจัยและอาหารตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นประจาทุกเดือน ทาติดต่อกันมา 11 ปีแล้ว จานวน 121 ครั้ง และตั้งกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ทุกเดือนด้วยเช่นกัน มีส่วนเสริมสร้างกาลังใจแก่คณะสงฆ์และชาวพุทธในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างมาก

     2. สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี สานักเรียนวัดพระธรรมกายสอบบาลีสนามหลวงได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศกว่า 10 ครั้ง และจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และถวายทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่นเป็นประจาทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 มีส่วนสร้างความตื่นตัวในการศึกษาพระบาลีอย่างมาก

         3. ร่วมมือกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศจัดโครงการอุปสมบท 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปีละ 2 ครั้ง ในภาคฤดูร้อนและภาคพรรษา มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 เป็นการกระตุ้นรักษาธรรมเนียมการบวชเข้าพรรษาซึ่งได้ลดน้อยไปมากแล้วตามเมืองใหญ่ และทาให้มีพระภิกษุในโครงการ เมื่อออกพรรษาแล้วมีศรัทธาบวชต่อไม่สึก อยู่จาพรรษาเป็นกาลังของคณะสงฆ์ตามวัดต่างๆทั่วประเทศหลายหมื่นรูป ช่วยแก้ปัญหาวัดร้างและการขาดแคลนศาสนทายาทได้อย่างมาก

        4. เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศอย่างได้ผล มีวัดสาขาในต่างประเทศจานวน 85 แห่ง ใน 33 ประเทศ มีโครงการบรรพชาอุปสมบทชาวต่างประเทศปีละหลายร้อยรูป มีความสัมพันธ์กับองค์กรพุทธในประเทศต่างๆอย่างแนบแน่นกว้างขวาง

ลฯ

      เป็นเรื่องแปลกที่วัดซึ่งสร้างมาแล้ว 45 ปี มีผลงานมากมายจนเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชาคณะถึง 6 รูป กลับถูกกล่าวหาว่าไม่ใช่พุทธ น่าคิดว่าเหตุผลที่แท้จริงมาจากความอิจฉาริษยาที่เห็นทางวัดทางานได้ผลสาเร็จมากเกินไปหรือไม่


ข้อกล่าวหาประมวลสรุปได้ 5 ประเด็น ดังนี้

ข้อกล่าวหา 1   ไม่นับถือพระพุทธเจ้า วางตัวใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า

ความจริง       ข้อกล่าวหานี้ไร้สาระและไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิง ในการทากิจกรรมต่างๆที่วัดพระธรรมกาย ก่อนเริ่มและหลังเลิกกิจกรรม จะมีการบูชาพระรัตนตรัย “ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ...” ทุกครั้ง ทางวัดอบรมสั่งสอนประชาชนให้เคารพบูชาพระรัตนตรัยอย่างยิ่ง

ข้อกล่าวหา 2  สอนคาสอนที่ผิดเพี้ยน ไม่สอนสติปัฏฐาน4 อริยสัจ4 อริยมรรคมีองค์ 8 และวิปัสสนากรรมฐาน

ความจริง วัดพระธรรมกายสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ พระภิกษุสามเณรของวัดพระธรรมกายสอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดของประเทศกว่า 10 ครั้ง มีการเรียนพระอภิธรรมสอบได้มากที่สุดของประเทศ และสนับสนุนให้สาธุชนศึกษาพระไตรปิฎก สมถวิปัสสนากรรมฐาน อย่างเป็นระบบ หนังสือธรรมะของทางวัดกล่าวถึงอริยสัจ 4 อริยมรรคมีองค์ 8 สติปัฏฐาน 4 วิปัสสนากรรมฐาน และหลักธรรมอื่นๆมากมาย
ผู้กล่าวหาหากไม่ใช่เพราะไม่รู้แล้วเที่ยวกล่าวหา ก็เพราะมีเจตนาใส่ร้ายป้ายสี

ข้อกล่าวหา 3 สร้างจารีตใหม่ให้พระใส่เสื้อ

ความจริง      พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายมีการนุ่งห่มสบงจีวรอย่างเป็นระเบียบ งดงาม เป็นที่ชื่นชมของสาธุชนโดยทั่วไป มีเพียงเจ้าอาวาสที่ท่านอายุ 71 ปีแล้ว ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่านป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ จะมีอาการสะท้านเมื่อถูกลมจึงต้องสวมอังสะแขนยาวไว้ข้างในก่อนครองจีวร เหมือนพระไทยที่ไปเผยแผ่ในเมืองหนาวหิมะตก ก็ต้องใช้อังสะแขนยาวเช่นกัน พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตด้วยเหตุแห่งสุขภาพ
ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ถ้าไม่จาเป็นจริงๆคงไม่มีใครอยากใส่อังสะแขนยาวให้ร้อนเพิ่มขึ้น

ข้อกล่าวหา 4 โจมตีเจ้าอาวาสหาว่า ฆ่าคน เสพเมถุน ฯลฯ

ความจริง      เป็นการกล่าวหาเลื่อนลอยที่ไร้สาระพยานหลักฐานโดยสิ้นเชิง พระพุทธองค์ตรัสว่า “ศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วม ” คนอยู่ด้วยกันนานๆใครมีนิสัยอย่างไรจะรู้กันหมดปิดไม่มิด พระภิกษุวัดพระธรรมกายที่สาเร็จการศึกษาทางโลกสูงตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีหลายพันรูป สละความสาเร็จความสะดวกสบายทางโลกออกบวชเพราะมีเจ้าอาวาสเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจในการบวชอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา ถ้าเจ้าอาวาสเป็นอย่างข้อกล่าวหา ท่านเหล่านี้ซึ่งบวชอยู่ในวัดมาแล้วท่านละหลายสิบปี ทำไมจะไม่รู้ แล้วท่านจะบวชอยู่ทำไม

      แต่นี่ แม้จะมีข้อกล่าวหาโจมตีเจ้าอาวาสมากมาย พระภิกษุและญาติโยมวัดพระธรรมกายก็ไม่ได้หวั่นไหว คงยืนหยัดเดินหน้าทาความดีเรื่อยไป เพราะทราบดีว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสี ตัวตนเจ้าอาวาสที่แท้จริง ท่านไม่เอาอะไรมุ่งแต่การปฏิบัติธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตลอดชีวิต

     ผู้กล่าวหามี 2 แบบคือ พวกแรกคือ ผู้ที่เจตนาใส่ร้ายเพื่อทำลายศรัทธา ทำลายภาพลักษณ์ผู้นำของวัด เพราะเห็นว่าวัดทางานเผยแผ่ได้ผลมากเกินไป พวกที่สองคือผู้ไม่รู้ความจริง ฟังเขาว่ามาก็หลงเชื่อกล่าวหาตามเขาไป

ข้อกล่าวหา 5 วัดพระธรรมกายใช้เงินซื้อพระผู้ใหญ่หมดประเทศแล้ว มุ่งกลืนพระพุทธศาสนาในประเทศทั้งหมด

ความจริง ข้อกล่าวหานี้เป็นการดูหมิ่นการคณะสงฆ์ไทยอย่างรุนแรง พระผู้ใหญ่แต่ละรูปบวชมา 50 – 70 ปี อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาไม่มีทางที่ใครจะเอาเงินไปซื้อท่านให้ทาลายพุทธได้ และไม่มีทางที่ใครจะมากลืนพระพุทธศาสนาในประเทศไทยทั้งสี่หมื่นกว่าวัดให้กลายเป็นอื่นไปได้ ใครที่คิดทา คนนั้นถ้าไม่ใช่คนโง่ ก็เป็นคนบ้า เหนื่อยเปล่า ตายเปล่า

      ชีวิตคนเราสั้นนัก อีกไม่กี่สิบปีก็ตายจากโลกนี้กันไปหมดแล้ว อย่ามามัวอิจฉา หาเรื่องใส่ความกันเลย ช่วยกันทางานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมให้สังคมไทยสงบร่มเย็นกันดีกว่า

 

ทอดผ้าป่าแด่ 323 วัดใน 4 จังหวัดภาคใต้
 

ร่วมมือกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศจัดโครงการอุปสมบท 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
 

พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค
 

เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
 

เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
 

เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน วัดพระธรรมกายลอนดอน