ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สามเณรยุวธรรมทายาท รุ่น 24 โครงการ2 (ปิดเทอมตุลาคม)

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2558

สามเณรยุวธรรมทายาท รุ่น 24 โครงการ 2 (ปิดเทอมตุลาคม)

อบรมระหว่างวันที่ 4 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท  อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย

 ปิดเทอมทางโลก … เปิดเทอมทางธรรม
 ลูกจะดี … อยู่ที่พ่อแม่ให้โอกาส บวชเป็นสามเณร

 


      เมื่อลูกหลานใกล้เข้าสู่วัยรุ่น บุตรหลานของท่าน ต้องปรับตัวทั้งด้านกายภาพและจิตใจ รวมไปถึงการมีภาระและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษา ซึ่งถึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออันสำคัญ สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดความกังวัลทั้งตัวบุตรหลานเอง และรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย แต่หากบุตรหลานได้รับความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง การเตรียมตัวสู่อนาคตที่ดี ย่อมบังเกิดขึ้นต่อบุตรหลานอันเป็นที่รักอย่างแน่นอน
 


      โครงการอบรมสามเณร “ยุวธรรมธรรมทายาท” สำหรับนักเรียนทีผ่านการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะได้มาฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของ  บุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.) เป็นนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบงทางเพศ)
2.) ผ่านการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 สายสามัญ ภาคปกติ
3.) มีอายุไม่เกิน 15 ปี และต้องไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน (Drop เรียน)
4.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
5.) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพสามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบเป็นเวลานานและมีน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป (จนเป็นอุปสรรคต่อการอบรม)
6.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
7.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดต่อเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
8.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ เบาหวาน
 โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
9.) ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
10.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
11.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสุตรการอบรมฯ
12.) ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบลอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)
13.) สามารถท่องคำขานนาคได้ 

 

คณะกรรมการอบรมฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามข้างต้นเท่านั้น
“และรับจำนวนจำกัด เพื่อเน้นการดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด”

 


วันรับสมัคร, สอบสัมภาษณ์ และสอบท่องคำขานนาค

นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง (เพราะต้องมีการลงชื่อรับรองการบวช)
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล ในเวลา 13.00-16.00น.
ตามวันดังต่อไปนี้ (นักเรียนต้องท่องทำขานนาคมาให้พร้อมเพื่อทำการสอบ)

ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องสัมมนา SPD 5E
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องสัมมนา SPD 1E
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องสัมมนา SPD 1E
ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องสัมมนา SPD 1E


หลักฐานการสมัคร

1.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร  จำนวน 1 ใบ
2.) สำเนาบัตรนักเรียน หนังสือรับรองหรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ
3.) ค่าลงทะเบียน จำนวน 3,000 บาท (สำหรับเป็นค่าชุด และอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการอบรม ซึ่งเมื่อจบโครงการฯ สามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)

 


กำหนดการอบรม

- วันเข้าวัด     วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

- พิธีปลงผม   วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์

- วันบรรพชา   วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ผู้ปกครองลงทะเบียน 05.20น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

- วันตักบาตรฉลองสามเณรใหม่     วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 06.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์

- สิ้นสุดการอบรม  วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์
 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 โทรศัพท์ 083-4433000, 097-2400097
หรือทุกวันอาทิตย์ สภาธรรมกายสากล เสา O 27

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล