ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่น ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปี 2 ณ ธุดงค์สถานชลบุรี

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2558

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่น ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปี 2

อบรมระหว่างวันที่ 13 - 30 ตุลาคม พ.ศ.2558

ณ ธุดงค์สถานชลบุรี ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา

ปิดภาคเรียนทางโลก เปิดภาคเรียนทางธรรม
 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนชายแท้ อายุ 10 ปี ขึ้นไป
2. สามารถขอคำบรรพชาได้
3. ได้อรับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร 


กำหนดการอย่างย่อ
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558
   - รายงานตัว ปฐมนิเทศ และตัดปอยผม
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.255/8
   - พิธีมอบบาตร / ผ้าไตร ขอขมาผู้ปกครอง
   - บรรพชาเป็นสามเณร
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2558
   - กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2558
   - กิจกรรมเดินธุดงค์พัฒนาวัด


อบรมระหว่างวันที่ 13 - 30 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ ธุดงค์สถานชลบุรี ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
โทร. 089-766-5427 (พระมหาสุกัน)
        089-408-2174 (ครูกัณหา)
        089-748-2543 (ครูนงลักษณ์)
website : www.facebook.com/model072


*ค่าลงทะเบียนจำนวน 500 บาท (สำหรับค่าชุดและอุปกรณ์ เมื่อจบโครงการแล้วสามารถนำไปใช้ต่อที่บ้านได้)